Eiropas pusgada mērķi

  • Gādāt par publisko finanšu stabilitāti (izvairoties no pārmērīga valsts parāda).
  • Novērst pārmērīgu makroekonomikas nelīdzsvarotību ES.
  • Atbalstīt strukturālās reformas, lai radītu darbvietas un izaugsmi.
  • Veicināt ieguldījumus.

Komisijas loma

Katru gadu Komisija sīki analizē katras valsts budžeta un makroekonomisko un strukturālo reformu plānus. Tad tā sniedz ES dalībvalstu valdībām konkrētām valstīm adresētus ieteikumus, kas attiecas uz nākamajiem 12–18 mēnešiem.

Komisija arī novēro, kā ES valstīm veicas ar “Eiropa 2020” mērķu sasniegšanu.

Padomes loma

Komisijas priekšlikumus apstiprina un oficiāli pieņem Padomē. 

ES dalībvalstu loma

Pēc konkrētām valstīm adresēto ieteikumu saņemšanas to valdības pieņem politiskos lēmumus, pēc saviem ieskatiem izvēlēdamās risinājumus, kas vajadzīgi to izpildei.