Οι στόχοι του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου

  • διασφάλιση υγιών δημόσιων οικονομικών (αποφυγή υπερβολικού δημόσιου χρέους)
  • πρόληψη υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών στην ΕΕ
  • στήριξη των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για τη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της ανάπτυξης
  • τόνωση των επενδύσεων

Ο ρόλος της Επιτροπής

Κάθε χρόνο, η Επιτροπή προβαίνει σε λεπτομερή ανάλυση των σχεδίων δημοσιονομικών, μακροοικονομικών και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων κάθε χώρας. Στη συνέχεια, παρέχει σε κάθε χώρα της ΕΕ ειδικές συστάσεις για τους επόμενους 12-18 μήνες.

Επίσης, παρακολουθεί τις προσπάθειες των χωρών της ΕΕ για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

Ο ρόλος του Συμβουλίου

Το συμβούλιο υιοθετεί και εγκρίνει επίσημα τις προτάσεις της Επιτροπής.  

Ο ρόλος των κρατών μελών της ΕΕ

Κάθε χώρα της ΕΕ λαμβάνει αποφάσες πολιτικής που ανταποκρίνονται στις ειδικές συστάσεις, με βάση τα μέτρα που θεωρεί σκόπιμα