Mål for det europæiske semester

  • at sikre sunde offentlige finanser (ved at undgå uforholdsmæssigt stor statsgæld)
  • at forhindre uforholdsmæssigt store makroøkonomiske ubalancer i EU
  • at støtte strukturreformer for at skabe job og vækst
  • at sætte skub i investeringerne.

Kommissionens rolle

Hvert år udfører Kommissionen en grundig analyse af hvert lands planer for budgetmæssige, makroøkonomiske og strukturelle reformer. Desuden giver den EU's regeringer landespecifikke henstillinger for de næste 12-18 måneder.

Den overvåger også EU-landenes indsats for at nå "Europa 2020-målene".

Rådets rolle

Kommissionens forslag godkendes og vedtages formelt af Rådet 

EU-landenes rolle

Alle politiske beslutninger, der tages som reaktion på de landespecifikke henstillinger, tages af den pågældende regering ud fra de foranstaltninger, den finder passende