Цели на европейския семестър

  • гарантиране на стабилни публични финанси (избягване на прекомерен държавен дълг),
  • предотвратяване на прекомерни макроикономически дисбаланси в ЕС,
  • подкрепа за структурните реформи, растежа и създаването на работни места,
  • увеличаване на инвестициите.

Роля на Комисията

Всяка година Комисията извършва подробен анализ на плановете на всяка страна за бюджета и за макроикономически и структурни реформи. След това тя прави на правителствата специфични за всяка страна препоръки за следващите 12 — 18 месеца.

Комисията също така наблюдава усилията на страните членки за постигане на целите на „Европа 2020“.

Роля на Съвета

Предложенията на Комисията са подкрепени и официално приети от Съвета. 

Роля на правителствата на страните от ЕС

Всички политически решения в отговор на специфичните за всяка страна препоръки се вземат от правителството на съответната държава членка, което преценява кои действия са подходящи