Målen för Europeiska planeringsterminen

Målen ska bidra till den digitala och den gröna omställningen och omfattar fyra aspekter: miljömässig hållbarhet, produktivitet, rättvisa och makroekonomisk stabilitet. Planeringsterminen ska

  • sörja för sunda offentliga finanser (undvika alltför höga offentliga skulder)
  • förebygga alltför stora makroekonomiska obalanser i EU
  • stödja strukturreformer för att skapa tillväxt och fler jobb
  • få fart på investeringarna.

Kommissionens roll

Varje år gör kommissionen en noggrann analys av ländernas budgetförslag, deras makroekonomiska problem och behov av strukturella reformer. Därefter får länderna förslag till landsspecifika rekommendationer för de kommande 12–18 månaderna.

Rådets roll

Rådet godkänner och antar formellt kommissionens förslag. 

EU-ländernas roll

Ländernas regeringar fattar politiska beslut som svar på de landsspecifika rekommendationerna, beroende på vilka insatser de tycker är lämpliga.