Cele europejskiego semestru

Cele semestru powinny być zgodne z celami bliźniaczej transformacji cyfrowej i klimatycznej oraz opierać się na czterech podstawach: zrównoważeniu środowiskowym, produktywności, sprawiedliwości i stabilności makroekonomicznej. Te cele to:

  • zapewnienie zdrowych finansów publicznych (unikanie nadmiernego długu publicznego)
  • zapobieganie nadmiernym zakłóceniom równowagi makroekonomicznej w UE
  • wspieranie reform strukturalnych mających na celu stworzenie większej liczby miejsc pracy i stymulowanie wzrostu gospodarczego
  • pobudzanie inwestycji.

Rola Komisji

Co roku Komisja przeprowadza szczegółową analizę wszystkich krajowych planów dotyczących budżetu, reform makroekonomicznych i strukturalnych. Następnie przedstawia rządom państw UE propozycje zaleceń na kolejnych 12–18 miesięcy.

Rola Rady

Rada zatwierdza i formalnie przyjmuje propozycje Komisji. 

Rola rządów państw UE

Rządy krajowe podejmują wszelkie decyzje dotyczące polityki w odpowiedzi na zalecenia dla poszczególnych krajów, w oparciu o wszelkie działania, które kraje te uznają za właściwe.