Cilji:

 • Zaposlovanje
  • – 75-odstotna zaposlenost aktivnega prebivalstva v starosti od 20 do 64 let
 • Raziskave in razvoj
  • – 3 % BDP Evropske unije za naložbe v raziskave in razvoj
 • Podnebne spremembe in energija
  • – emisije toplogrednih plinov za 20 % nižje od ravni leta 1990
  • – 20 % energije iz obnovljivih virov
  • – 20-odstotno povečanje učinkovitosti rabe energije
 • Izobraževanje
  • – stopnja zgodnjega opuščanja šolanja pod 10 %
  • – najmanj 40 % oseb v starosti od 30 do 34 let z visokošolsko izobrazbo
 • Revščina in socialna izključenost
  • – zmanjšati število ljudi, ki sta jih prizadela ali jih ogrožata revščina in socialna izključenost, za najmanj 20 milijonov

Značilnosti ciljev

 • Na splošno opredelijo pričakovane dosežke EU do leta 2020 na najpomembnejših področjih.
 • Preoblikovani so v nacionalne cilje, ki državam EU pomagajo oceniti napredek pri doseganju posameznih ciljev.
 • Ni delitve bremena, ampak skupno uresničevanje ciljev za vse države EU s kombinacijo nacionalnih in evropskih ukrepov.
 • So medsebojno povezani in dopolnjujoči:
  • – boljša izobrazba izboljša zaposljivost in znižuje revščino
  • – raziskave in razvoj ter inovacije skupaj z učinkovitejšo rabo energije pomenijo boljšo konkurenčnost in nova delovna mesta
  • – naložbe v čistejše tehnologije so del boja proti podnebnim spremembam ter ustvarjajo nova podjetja in delovna mesta

Izvajanje strategije

Strategija Evropa 2020 se uporablja kot referenčni okvir za dejavnosti na ravni EU ter na nacionalni in regionalni ravni.

Države EU so določile nacionalne cilje za uresničitev splošnih ciljev EU in o njih poročajo v okviru letnih nacionalnih programov reform. Več informacij je na voljo v nacionalnih ciljih in poročilih.

Spremljanje izvajanja strategije

Evropski statistični urad Eurostat redno objavlja celovita poročila o napredku pri uresničevanju ciljev.

Komisija je v letih 2014–2015 opravila srednjeročni pregled strategije Evropa 2020 in javno posvetovanje, ki je pokazalo, da je strategija še vedno ustrezen okvir za spodbujanje ustvarjanja novih delovnih mest in gospodarske rasti.

Komisija se je po pregledu odločila nadaljevati s spremljanjem in izvajanjem strategije v okviru procesa, ki ga poznamo kot evropski semester.