Ciele:

 • Zamestnanosť
  • – 75-percentná miera zamestnanosti obyvateľov vo veku 20 – 64 rokov
 • Výskum a vývoj
  • – zvýšiť úroveň investícií do výskumu a vývoja na 3 % HDP
 • Zmena klímy a energetika
  • – menej emisií skleníkových plynov o 20 % v porovnaní s rokom 1990
  • – získavať 20 % energie z obnoviteľných zdrojov
  • – zvýšiť energetickú účinnosť o 20 %
 • Vzdelávanie
  • – miera predčasného ukončenia školskej dochádzky pod 10 %
  • – aspoň 40 % ľudí vo veku 30 – 34 rokov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním
 • Chudoba a sociálne vylúčenie
  • – aspoň o 20 miliónov menej ľudí vystavených chudobe a sociálnemu vylúčeniu alebo nimi ohrozených

Charakteristika cieľov

 • Poskytujú celkový prehľad o tom, aké by mali byť kľúčové parametre v EÚ do roku 2020.
 • Transformovali sa na vnútroštátne ciele, aby každý štát EÚ mohol sledovať vlastný pokrok pri plnení týchto cieľov.
 • Nevyplýva z nich spoločné znášanie zaťaženia – predstavujú spoločné ciele pre všetky krajiny EÚ, ktoré sa majú naplniť kombináciou opatrení na úrovni členských štátov a EÚ.
 • Ciele navzájom súvisia a vzájomne sa dopĺňajú:
  • – zlepšenie v oblasti vzdelávania podporuje zamestnanosť a znižovanie chudoby
  • – výskum a vývoj, ako aj inovácie a efektívnejšie využívanie energie prispievajú k väčšej konkurencieschopnosti a tvorbe pracovných miest
  • – investície do ekologickejších technológií pomáhajú v boji proti zmene klímy a vytvárajú nové obchodné a pracovné príležitosti

Ako sa stratégia realizuje?

Stratégia Európa 2020 slúži ako referenčný rámec pre činnosti na úrovni EÚ a na vnútroštátnej aj regionálnej úrovni.

Vlády EÚ stanovili vnútroštátne ciele na dosiahnutie celkových cieľov EÚ a podávanie správ o nich ako súčasť svojich ročných národných programov reforiem. Ďalšie podrobnosti možno nájsť medzi národnými cieľmi a správami.

Ako sa stratégia monitoruje?

Štatistický úrad EÚ Eurostat pravidelne uverejňuje komplexné správy o pokroku v plnení týchto cieľov.

V rokoch 2014 až 2015 Komisia uskutočnila preskúmanie stratégie Európa 2020 v polovici obdobia. Tento návrh zahŕňal verejnú konzultáciu, ktorá ukázala, že stratégia sa stále považuje za vhodný rámec na podporu zamestnanosti a rastu.

Po preskúmaní sa Komisia rozhodla pokračovať v monitorovaní a vykonávaní tejto stratégie prostredníctvom postupu známeho ako európsky semester.