Cele:

 • Zatrudnienie
  • - 75 proc. osób w wieku 20–64 lat powinno mieć pracę
 • Badania i rozwój (B&R)
  • - na inwestycje w badania i rozwój należy przeznaczać 3 proc. PKB Unii
 • Zmiany klimatyczne i energia
  • - obniżenie emisji gazów cieplarnianych o 20 proc. w porównaniu z rokiem 1990
  • - 20 proc. energii powinno pochodzić ze źródeł odnawialnych
  • - efektywność energetyczna powinna wzrosnąć o 20 proc.
 • Edukacja
  • - obniżenie odsetka osób wcześnie kończących naukę do poziomu poniżej 10 proc.
  • - co najmniej 40 proc. osób w wieku 30–34 lata powinno posiadać wyższe wykształcenie
 • Ubóstwo i wykluczenie społeczne
  • - zmniejszenie o co najmniej 20 mln liczby osób żyjących w ubóstwie i dotkniętych wykluczeniem społecznym lub mogących się znaleźć w takiej sytuacji.

Co dokładnie wnoszą te cele?

 • Cele te pokazują, jaka powinna być ogólna kondycja Unii Europejskiej w 2020 r. pod względem najważniejszych parametrów.
 • Są one przekładane na cele krajowe, tak by każde państwo członkowskie mogło kontrolować swoje postępy w ich realizacji.
 • Nie oznaczają one podziału obciążenia – są to wspólne cele, które realizowane będą za pomocą szeregu działań podejmowanych zarówno na poziomie państw członkowskich, jak i na poziomie UE.
 • Są ze sobą ściśle powiązane i wzajemnie się uzupełniają:
  • - poprawa sytuacji w dziedzinie edukacji pozwoli ograniczyć bezrobocie i ubóstwo
  • - większy nacisk na badania i rozwój oraz innowacje, w połączeniu z efektywniejszym wykorzystywaniem energii, podniesie konkurencyjność UE i przyczyni się do powstawania nowych miejsc pracy
  • -inwestowanie w czystsze technologie ułatwi walkę ze zmianami klimatu, a jednocześnie stworzy nowe możliwości rozwoju dla przedsiębiorstw i pracowników.

W jaki sposób strategia jest realizowana?

Strategia „Europa 2020” służy jako ramy odniesienia dla działań na szczeblu UE oraz na szczeblu krajowym i regionalnym.

Państwa członkowskie UE ustaliły krajowe cele, które przyczyniają się do realizacji ogólnych celów UE, i w swoich krajowych programach reform przedstawiają sprawozdania z postępów w tym zakresie. Więcej informacji na temat celów krajowych i sprawozdań

W jaki sposób strategia jest monitorowana?

Urząd statystyczny UE – Eurostat – publikuje regularnie kompleksowe okresowe sprawozdania z postępów w realizacji wyznaczonych celów.   

W latach 2014–2015 Komisja dokonała śródokresowego przeglądu strategii „Europa 2020”. Obejmował on konsultacje społeczne, które wykazały, że strategia jest nadal postrzegana jako odpowiednie ramy dla działań wspierających zatrudnienie i wzrost.

Po dokonaniu przeglądu Komisja postanowiła kontynuować strategię, którą będzie monitorować i realizować za pośrednictwem procesu znanego jako europejski semestr.