Doelstellingen:

 • Werkgelegenheid
  • - 75% van de bevolking van 20 tot 64 jaar heeft werk
 • Onderzoek en ontwikkeling (O&O)
  • - 3% van het BBP van de EU wordt geïnvesteerd in O&O
 • Klimaatverandering en energie
  • - 20% minder uitstoot van broeikasgassen dan in 1990
  • - 20% van de energie komt uit duurzame energiebronnen
  • - toename van energie-efficiëntie met 20%
 • Onderwijs
  • - percentage voortijdige schoolverlaters minder dan 10%
  • - ten minste 40% van de 30- tot 34-jarigen hebben hoger onderwijs afgerond
 • Armoede en sociale uitsluiting
  • - ten minste 20 miljoen minder mensen in (dreigende) armoede of sociale uitsluiting

Kenmerken van de doelstellingen

 • Ze geven een algemeen beeld van waar de EU tegen 2020 op belangrijke punten moet staan.
 • Ze worden naar nationale doelstellingen vertaald, zodat ieder EU-land de eigen vooruitgang kan beoordelen.
 • Er is geen lastenverdeling. Het zijn gemeenschappelijke doelstellingen die met een combinatie van nationale en EU-maatregelen nagestreefd worden.
 • Ze bevorderen elkaar:
  • - beter onderwijs bevordert werkgelegenheid en vermindert armoede
  • - meer O&O/innovatie en efficiënter gebruik van energie verbetert onze concurrentiekracht en zorgt voor banen
  • - investeren in schone energie bestrijdt klimaatverandering en schept nieuwe kansen voor bedrijven en werknemers

Hoe wordt de strategie uitgevoerd?

De Europa 2020-strategie wordt gebruikt als een referentiekader voor activiteiten op EU-, nationaal en regionaal niveau.

De regeringen van de EU-landen hebben nationale doelstellingen vastgesteld om samen de EU-doelstellingen te halen en brengen verslag uit over hun vorderingen in hun nationale hervormingsprogramma’s. Meer details vindt u onder nationale doelstellingen en verslagen.

Hoe wordt de strategie gemonitord?

Eurostat, het Europees bureau voor de statistiek, publiceert regelmatig uitgebreide voortgangsverslagen over de doelstellingen.

In 2014-15 heeft de Commissie een tussentijdse evaluatie van Europa 2020 gemaakt. Als onderdeel daarvan is er een openbare raadpleging gehouden, waaruit bleek dat de strategie nog steeds wordt gezien als een geschikt kader om groei en werkgelegenheid te bevorderen.

Naar aanleiding van de evaluatie heeft de Commissie besloten om de strategie voort te zetten, en deze te monitoren en uit te voeren via een proces dat "Europees semester" genoemd werd.