Mērķi

 • Nodarbinātība
  • - jāstrādā 75 % cilvēku vecumā no 20 līdz 64 gadiem.
 • Pētniecība un izstrāde
  • - 3 % no ES IKP jāiegulda pētniecībā un izstrādē.
 • Klimata pārmaiņas un enerģētika
  • - siltumnīcefekta gāzu emisijām jābūt par 20 % zemākām nekā 1990. gadā,
  • - 20 % enerģijas jāiegūst no atjaunojamiem energoresursiem,
  • - par 20 % jāuzlabo energoefektivitāte.
 • Izglītība
  • - nepieļaut, lai izglītību priekšlaikus pamestu vairāk nekā 10 % skolēnu,
  • - vismaz 40 % cilvēku vecumā no 30 līdz 34 gadiem jāiegūst augstākā izglītība.
 • Nabadzība un sociālā atstumtība
  • - vismaz par 20 miljoniem jāsamazina to cilvēku skaits, kuri dzīvo nabadzībā vai ir sociāli atstumti (vai kuriem ir šāds risks).

Mērķu raksturojums

 • Tie sniedz vispārēju priekšstatu par to, ko ES vēlas līdz 2020. gadam sasniegt svarīgākajās jomās.
 • Tos iestrādā valstu mērķos, lai ikviena ES dalībvalsts varētu pārbaudīt, cik daudz tai vēl jāizdara līdz katra mērķa sasniegšanai.
 • Tas nenozīmē atbildības sadali  – mērķi ir visiem kopēji, un tie jāsasniedz, rīkojoties gan ES, gan dalībvalstīm.
 • Tie ir savstarpēji saistīti un papildina cits citu:
  • - uzlabojumi izglītības sistēmā vairo nodarbināmību un mazina nabadzību,
  • - pētniecība un izstrāde, inovācija un energoefektivitāte paaugstina mūsu konkurētspēju un rada jaunas darbvietas,
  • - ieguldījumi ekoloģiski tīrākās tehnoloģijās palīdzēs cīnīties pret klimata pārmaiņām, vienlaikus veidojot jaunas uzņēmējdarbības un darba iespējas.

Kā šo stratēģiju īsteno?

Stratēģija “Eiropa 2020” ir kā atskaites sistēma, pēc kuras vērtē darbības ES, valstu un reģionu līmenī.

ES valstu valdības ir noteikušas valsts līmeņa mērķus, kas palīdz sasniegt vispārējos ES mērķus, un par saviem panākumiem ziņo gada valsts reformu programmās. Sīkāku informāciju skatīt pie valsts mērķiem un ziņojumiem.

Kā šo stratēģiju pārrauga?

ES Statistikas birojs “Eurostat” regulāri publicē visaptverošus progresa ziņojumus par mērķu sasniegšanu.

2014.–2015. gadā Komisija veica stratēģijas “Eiropa 2020” vidusposma novērtēšanu. Tās ietvaros notika sabiedriskā apspriešana, kurā atklājās, ka stratēģiju vēl joprojām uzskata par piemērotu līdzekli, kā veicināt izaugsmi un nodarbinātību.

Pēc novērtēšanas Komisija nolēma turpināt stratēģiju, tās īstenošanai un pārraudzībai izmantojot procesu, ko dēvē par Eiropas pusgadu.