Tikslai

 • Užimtumas:
  • - 75 % 20–64 metų amžiaus žmonių turėtų turėti darbą.
 • Moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra (MTTP):
  • - 3 % ES BVP turėtų būti investuojami į MTTP.
 • Klimato kaita ir energetika:
  • - turėtų būti išmetama 20 % mažiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų nei 1990 m.;
  • - 20 % energijos turėtų būti pagaminama iš atsinaujinančiųjų šaltinių;
  • - energijos vartojimo efektyvumas turėtų būti padidintas 20 %.
 • Švietimas:
  • - mokyklos nebaigiančių moksleivių turėtų būti mažiau kaip 10 %;
  • - aukštąjį išsilavinimą turėtų būti įgiję bent 40 % 30–34 metų amžiaus gyventojų.
 • Skurdas ir socialinė atskirtis
  • - turėtų būti bent 20 mln. mažiau skurstančių ar socialiai atskirtų arba tokią riziką patiriančių žmonių.

Išsamiau apie tikslus

 • Šie tikslai suteikia bendrą vaizdą, ką ES turi nuveikti svarbiausiose srityse iki 2020 m.
 • Šių tikslų pagrindu nustatomi nacionaliniai tikslai, todėl kiekviena ES valstybė narė gali kontroliuoti savo pažangą siekiant kiekvieno tikslo.
 • Naštos pasidalijimo nėra. Tai bendri visų ES šalių tikslai, kurie turi būti pasiekti derinant nacionalinio ir ES lygmens veiksmus.
 • Jie yra tarpusavyje susiję ir papildo vienas kitą:
  • - dėl geresnio išsilavinimo atsiras daugiau galimybių įsidarbinti, o didėjant užimtumui bus mažinamas skurdas;
  • - dėl MTTP ir veiksmingesnio energijos vartojimo didėja mūsų konkurencingumas ir sukuriama daugiau darbo vietų;
  • - investicijos į mažiau aplinką teršiančias technologijas padės kovoti su klimato kaita ir kurti naujas verslo ar darbo galimybes.

Kaip ši strategija įgyvendinama?

Strategija „Europa 2020“ naudojama kaip ES, nacionalinio ir regioninio lygmens veiklos pagrindas.

ES valstybių narių vyriausybės nustatė nacionalinius tikslus, kurie padėtų siekti bendrų ES tikslų, ir praneša apie juos vykdydamos savo metines nacionalines reformų programas. Daugiau informacijos rasite skyriuje apie nacionalinius tikslus ir ataskaitas.

Kaip stebimas šios strategijos įgyvendinimas?

ES statistikos tarnyba Eurostatas, reguliariai skelbia išsamias tikslų siekimo pažangos ataskaitas.

2014–15 m. Komisija atliko strategijos „Europa 2020“ laikotarpio vidurio peržiūrą. Taip pat buvo surengtos viešos konsultacijos, kurios parodė, kad strategija vis dar vertinama kaip tinkama darbo vietų kūrimui ir ekonomikos augimui skatinti.

Po peržiūros Komisija nusprendė toliau įgyvendinti šią strategiją, ją stebėti ir vykdyti pasitelkiant Europos semestro procedūrą.