MÃ¥l:

 • Beskæftigelse
  • - 75 % af folk i alderen 20-64 skal i arbejde
 • Forskning og udvikling (F&U)
  • - 3 % af EU's BNP skal investeres i F&U
 • Klimaændringer og energi
  • - drivhusgasemissionerne skal være 20 % lavere end i 1990
  • - 20 % af energien skal komme fra vedvarende energikilder
  • - 20 % stigning i energieffektiviteten
 • Uddannelse
  • - andelen af elever, der forlader skolen tidligt, skal ned under 10 %
  • - mindst 40 % af alle i aldersgruppen 30-34 skal have en videregÃ¥ende uddannelse
 • Fattigdom og social udstødelse
  • - mindst 20 millioner færre mennesker skal være eller risikere at blive fattige eller socialt udstødte

Kendetegn ved målene

 • De giver et overblik over, hvad EU skal nÃ¥ pÃ¥ en række nøgleomrÃ¥der inden 2020.
 • De omsættes til nationale mÃ¥l, sÃ¥ de enkelte EU-lande kan se, hvor meget de har nærmet sig mÃ¥lene.
 • De indebærer ikke fordeling af byrderne – mÃ¥lene er fælles for alle EU-landene og skal nÃ¥s gennem et samspil mellem initiativer pÃ¥ bÃ¥de nationalt og europæisk plan.
 • De er indbyrdes forbundne og styrker hinanden
  • - uddannelsesmæssige forbedringer øger beskæftigelsesegnetheden og mindsker fattigdom
  • - F&U/innovation og mere energieffektivitet gør os mere konkurrencedygtige og skaber arbejdspladser
  • - investering i renere teknologi bekæmper klimaforandringerne og skaber samtidig nye forretnings-/jobmuligheder.

Hvordan gennemføres strategien?

Europa 2020-strategien bruges som referenceramme for aktiviteter på europæisk, nationalt og regionalt plan.

EU-landene har fastsat nationale mål for at nå de overordnede EU-målsætningerne og rapporterer om dem som led i deres årlige nationale reformprogrammer. Du finder flere oplysninger under nationale mål og rapporter.

Hvordan overvåges strategien?

EU's kontor for statistik, Eurostat, offentliggør regelmæssigt omfattende statusrapporter over udviklingen i retning af målene.   

I 2014-2015 gennemførte Kommissionen sin midtvejsevaluering af Europa 2020. Heri indgik en offentlig høring, som viste, at strategien stadig betragtes som et passende grundlag for vækst- og jobskabelse.

Efter revisionen besluttede Kommissionen at fortsætte med strategien, som den overvåger og gennemfører gennem en proces, der kaldes det europæiske semester.