Στόχοι:

 • Απασχόληση
  • - να απασχολείται το 75% των ατόμων ηλικίας 20–64 ετών
 • Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α)
  • - να επενδύεται το 3% του ΑΕΠ της ΕΕ στην E&A
 • Κλιματική αλλαγή και ενέργεια
  • - να μειωθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 20% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990
  • - το 20% της ενέργειας να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές
  • - να αυξηθεί η ενεργειακή απόδοση κατά 20%
 • Εκπαίδευση
  • - να μειωθεί κάτω από 10% το ποσοστό των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο
  • - τουλάχιστον το 40% των ατόμων ηλικίας 30-34 ετών να έχουν ολοκληρώσει την ανωτάτη εκπαίδευση
 • Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός
  • - να μειωθεί κατά τουλάχιστον 20 εκατομμύρια ο αριθμός των ατόμων που βρίσκονται ή κινδυνεύουν να βρεθούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.

Χαρακτηριστικά των στόχων

 • Απεικονίζουν γενικά την πρόοδο που θα πρέπει να σημειώσει η ΕΕ σε βασικές παραμέτρους μέχρι το 2020.
 • Μεταφράζονται σε εθνικούς στόχους, έτσι ώστε κάθε κράτος μέλος να μπορεί να ελέγχει την πρόοδό του ως προς την επίτευξη κάθε στόχου.
 • Δεν συνεπάγονται καταμερισμό των υποχρεώσεων, καθώς είναι κοινοί στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν από όλες τις χώρες με συνδυασμό ευρωπαϊκών και εθνικών μέτρων.
 • Είναι αλληλένδετοι και αλληλοενισχυόμενοι
  • - η βελτίωση της εκπαίδευσης συμβάλλει στην αύξηση της απασχόλησης και τη μείωση της φτώχειας
  • - η Ε&Α και η καινοτομία, καθώς και η αποτελεσματικότερη χρήση της ενέργειας αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα και δημιουργούν θέσεις εργασίας
  • - η επένδυση σε καθαρότερες τεχνολογίες καταπολεμά την κλιματική αλλαγή και ταυτόχρονα δημιουργεί νέες ευκαιρίες επιχειρηματικότητας και απασχόλησης.

Εφαρμογή της στρατηγικής

Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» χρησιμεύει ως πλαίσιο αναφοράς για δραστηριότητες που αναλαμβάνονται σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Οι χώρες της ΕΕ έχουν θέσει εθνικούς στόχους για να συμβάλουν στην επίτευξη των γενικότερων στόχων της ΕΕ, και υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο ως προς την επίτευξη αυτών των στόχων, στο πλαίσιο των ετήσιων εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε τους εθνικούς στόχους και τις εκθέσεις.

Παρακολούθηση της στρατηγικής

Η στατιστική υπηρεσία της ΕΕ, Eurostat, δημοσιεύει σε τακτά διαστήματα πλήρεις εκθέσεις προόδου όσον αφορά την επίτευξη ων στόχων.

Το διάστημα 2014-15, η Επιτροπή πραγματοποίησε ενδιάμεση αξιολόγηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η δημόσια διαβούλευση, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο αυτής της αξιολογησης, κατέδειξε ότι η στρατηγική εξακολουθεί να θεωρείται ως κατάλληλο πλαίσιο για την προώθηση της απασχόλησης και της ανάπτυξης.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να συνεχίσει τη στρατηγική, εξασφαλίζοντας την παρακολούθηκη και την εφαρμογή της στο πλαίσιο μιας διαδικασίας που είναι γνωστή ως «Ευρωπαϊκό Εξάμηνο».