Správy o jednotlivých krajinách

Správy sa týkajú všetkých oblastí makroekonomického alebo sociálneho významu a bilancujú rozpočtovú situáciu jednotlivých krajín. Hodnotí sa v nich pokrok, ktorý jednotlivé členské štáty dosiahli pri riešení problémov identifikovaných v odporúčaniach pre jednotlivé krajiny z predchádzajúceho roka.

Hlavné prvky správ sú zhrnuté v oznámení.

Hĺbkové preskúmania sa pripravujú len pre krajiny uvedené v správe o mechanizme varovania v rámci jesenného balíka. Preskúmaniami sa posudzuje, či v krajine existujú nerovnováhy alebo nadmerné nerovnováhy, a berú do úvahy faktory, ako napríklad: udržateľnosť platobných bilancií, bilancie úspor a investícií, reálne výmenné kurzy, podiely na vývoznom trhu, nákladová a nenákladová konkurencieschopnosť, produktivita, súkromný a verejný dlh, ceny nehnuteľností, úverové toky, finančné systémy či nezamestnanosť. Príčiny a riziká sa v jednotlivých štátoch líšia.

Preskúmania zohľadňujú aj rozmer eurozóny a možný vplyv na ňu ako celok.

Na ich základe Komisia v rámci postupu pri makroekonomickej nerovnováhe navrhne aktualizovaný status dotknutej krajiny.

Dokumenty