Maaraportit

Maaraporteissa käsitellään kaikkia makrotalouden ja yhteiskunnan kannalta tärkeitä aloja, ja niissä otetaan huomioon kunkin maan talousarviotilanne. Raporteissa arvioidaan EU-maiden edistymistä edellisvuoden maakohtaisissa suosituksissa mainittujen ongelmien ratkaisemisessa.

Maaraporttien keskeisistä tuloksista esitetään yhteenveto komission tiedonannossa.

Perusteelliset tarkastelut (vain varoitusmekanismia koskevassa kertomuksessa valitut maat)
 

Perusteellisissa tarkasteluissa arvioidaan, onko jäsenmaissa epätasapainoja tai liiallisia epätasapainoja. Niissä käsitellään esimerkiksi seuraavien muuttujien kehitystä:
vaihtotaseen kestävyys, säästöt ja investoinnit, efektiiviset valuuttakurssit ja vientimarkkinaosuudet, kustannuskilpailukyky ja reaalinen kilpailukyky, tuottavuus, yksityinen ja julkinen velka, asuntojen hinnat, luottovirrat, rahoitusjärjestelmät ja työttömyys.

Epätasapainojen taustatekijät ja niistä johtuvat riskit vaihtelevat taloudesta toiseen.

Perusteellisissa tarkasteluissa otetaan huomioon myös epätasapainotilojen mahdollinen vaikutus koko euroalueella.

Tarkastelun perusteella komissio ehdottaa, että jonkin jäsenmaan tilannetta koskevaa arviota makrotalouden epätasapainoa koskevassa menettelyssä päivitetään.

Asiakirjat