Εκθέσεις ανά χώρα

Οι εκθέσεις καλύπτουν όλους τους τομείς μακροοικονομικής και κοινωνικής σημασίας και αναλύουν τη δημοσιονομική κατάσταση κάθε χώρας. Αξιολογούν την πρόοδο κάθε χώρα όσον αφορά την αντιμετώπιση των ζητημάτων που είχαν εντοπιστεί στις συστάσεις της ΕΕ του προηγούμενου έτους.

Τα κυριότερα στοιχεία κάθε έκθεσης συνοψίζονται σε ανακοίνωση.

Εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις (μόνο για τις χώρες που προσδιορίζονται στην έκθεση του μηχανισμού επαγρύπνησης)
 

Στις επισκοπήσεις εξετάζεται κατά πόσον υφίστανται ανισορροπίες ή υπερβολικές ανισορροπίες στη συγκεκριμένη χώρα, με βάση παραμέτρους όπως:
η βιωσιμότητα των εξωτερικών λογαριασμών, οι αποταμιεύσεις και οι επενδύσεις, οι πραγματικές σταθμισμένες συναλλαγματικές ισοτιμίες, τα μερίδια εξαγωγικών αγορών, η ανταγωνιστικότητα, είτε αυτή σχετίζεται με το κόστος είτε όχι, η παραγωγικότητα, το ιδιωτικό και δημόσιο χρέος, οι τιμές των κατοικιών, οι πιστωτικές ροές, τα χρηματοπιστωτικά συστήματα και η ανεργία.

Τα αίτια και οι κίνδυνοι διαφέρουν από τη μια οικονομία στην άλλη.

Οι επισκοπήσεις λαμβάνουν επίσης υπόψη τη διάσταση της ζώνης του ευρώ και τις πιθανές επιπτώσεις για τη ζώνη του ευρώ στο σύνολό της.

Με βάση την επισκόπηση κάθε χώρας, η Επιτροπή προτείνει επικαιροποιημένο καθεστώς για τη συγκεκριμένη χώρα στο πλαίσιο της διαδικασίας μακροοικονομικών ανισορροπιών.

Έγγραφα