Εκθέσεις ανά χώρα

Οι εκθέσεις καλύπτουν όλους τους τομείς μακροοικονομικής και κοινωνικής σημασίας και προβαίνουν σε απολογισμό της δημοσιονομικής κατάστασης της κάθε χώρας. Αξιολογούν την πρόοδο που έχει σημειώσει κάθε κράτος μέλος όσον αφορά την αντιμετώπιση των ζητημάτων που εντοπίστηκαν στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις του προηγούμενου έτους.

Τα κυριότερα στοιχεία των εκθέσεων συνοψίζονται σε ανακοίνωση.

Εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις παρέχονται μόνο για τις χώρες που καθορίζονται στην έκθεση του μηχανισμού επαγρύπνησης στη φθινοπωρινή δέσμη. Στις επισκοπήσεις εξετάζεται κατά πόσον υφίστανται ανισορροπίες ή υπερβολικές ανισορροπίες στη συγκεκριμένη χώρα, με βάση παραμέτρους όπως: η βιωσιμότητα των εξωτερικών λογαριασμών, τα ισοζύγια αποταμιεύσεων και επενδύσεων, οι σταθμισμένες συναλλαγματικές ισοτιμίες, τα μερίδια εξαγωγικών αγορών, η ανταγωνιστικότητα κόστους και η μη σχετιζόμενη με το κόστος ανταγωνιστικότητα, η παραγωγικότητα, το ιδιωτικό και δημόσιο χρέος, οι τιμές των κατοικιών, οι πιστωτικές ροές, τα χρηματοπιστωτικά συστήματα και η ανεργία. Τα αίτια και οι κίνδυνοι διαφέρουν από τη μια οικονομία στην άλλη.

Οι επισκοπήσεις λαμβάνουν επίσης υπόψη τη διάσταση της ζώνης του ευρώ και τον πιθανό αντίκτυπο για το σύνολο της ζώνης του ευρώ.

Με βάση τις εν λόγω επισκοπήσεις, η Επιτροπή προτείνει ένα επικαιροποιημένο καθεστώς για την εκάστοτε χώρα στο πλαίσιο της διαδικασίας μακροοικονομικών ανισορροπιών.

Έγγραφα