Доклади за страните

В докладите са обхванати всички области, които са от значение в макроикономически или социален аспект, като освен това се прави равносметка на бюджетното състояние. В тях се оценява напредъкът на всяка страна от ЕС по отношение на мерките във връзка с проблемите, посочени в специфичните за всяка държава препоръки от предходната година.

Основните елементи на докладите са обобщени в съобщение.

Задълбочени прегледи се предоставят само за държавите, включени в доклада за механизма за предупреждение в рамките на есенния пакет. В прегледите се прави оценка дали в дадена страна са налице дисбаланси или прекомерни дисбаланси, като се анализират следните фактори: устойчивост на платежните баланси, баланс на спестяванията и инвестициите, ефективни обменни курсове, пазарни дялове на износа, разходна и неразходна конкурентоспособност, производителност, частен и публичен дълг, цени на жилищата, кредитни потоци, финансови системи и безработица. Причините и рисковете са различни за отделните икономики.

В прегледите се вземат предвид и измерението „еврозона“ и възможният ефект върху еврозоната като цяло.

Въз основа на този преглед Комисията ще предложи актуализиран статус на страната в рамките на процедурата при макроикономически дисбаланси.

Документи