Höstpaketet innehåller följande:

Kommissionens årliga tillväxtöversikt

I den årliga tillväxtöversikten lägger kommissionen fast EU:s allmänna ekonomiska prioriteringar och ger EU-länderna vägledning inför det kommande årets arbete.

Kommissionens råd gäller tre områden: investeringar, strukturreformer och en ansvarsfull budgetpolitik.

Rapporten om förvarningsmekanismen

Rapporten bygger på en resultattavla med indikatorer som hjälper till att identifiera de länder som kan ha ekonomiska obalanser och som därför ska bli föremål för kommissionens fördjupade granskningar.

Med rapporten inleds det årliga förfarandet vid makroekonomiska obalanser, som ska förebygga eller korrigera obalanser som hindrar ländernas och euroområdets ekonomier och även hela EU från att fungera effektivt. 

Den gemensamma sysselsättningsrapporten (utkast)

I rapporten analyseras sysselsättningen och den sociala situationen i EU och ländernas politiska åtgärder.

Rekommendationen till euroområdet

I rekommendationen tar man upp frågor som är viktiga för euroområdet och föreslår konkreta åtgärder som euroländerna kan genomföra. Detta ska garantera att euroområdets problem och nationella frågor ingår i planeringen av EU:s ekonomiska styrning.

Kommissionens yttranden om euroländernas utkast till budgetplaner

I yttrandena granskar kommissionen om ländernas budgetförslag för det kommande året är förenliga med kraven i stabilitets- och tillväxtpakten.

Synpunkter från arbetsmarknadens parter

Europeiska planeringsterminen 2019: arbetsgivarnas synpunkter på den årliga tillväxtöversikten

Europeiska planeringsterminen 2019: Europafackets prioriteringar för den årliga tillväxtöversikten

Så fungerar höstpaketet

Läs mer om höstpaketet

Pressmeddelande från den 21 november 2018

Europeiska planeringsterminens höstpaket – hållbar tillväxt för alla

Dokument