Jesenný balík zahŕňa:

Ročný prieskum rastu Komisie (RPR)

Stanovujú sa v ňom všeobecné hospodárske priority pre EÚ a vládam členských štátov sa poskytujú politické usmernenia na nasledujúci rok.

Usmernenia Komisie sa opierajú o tri vzájomne prepojené prvky: investície, štrukturálne reformy a fiškálna konsolidácia.

Správa o mechanizme varovania (SMV)

Ide o kontrolný nástroj založený na hodnotiacej tabuľke ukazovateľov, ktorým sa identifikujú krajiny potenciálne ohrozené hospodárskymi nerovnováhami, v prípade ktorých by Komisia mala vykonať ďalšie hĺbkové preskúmania.

Spúšťa ročný postup pri makroekonomickej nerovnováhe (PMN), ktorého cieľom je prevencia alebo riešenie nerovnováh brániacich bezproblémovému fungovaniu hospodárstiev členských štátov, eurozóny alebo EÚ ako celku. 

Spoločná správa o zamestnanosti (návrh)

V správe sa analyzuje situácia v oblasti zamestnanosti a sociálnych otázok v Európe a politické reakcie vlád členských štátov.

Odporúčania pre eurozónu

Odporúčanie rieši otázky rozhodujúce pre fungovanie zóny s jednotnou menou a navrhuje konkrétne opatrenia, ktoré môžu vykonávať vlády členských štátov. Tým sa zabezpečí, že eurozóna a vnútroštátne otázky budú zahrnuté do plánovania správy hospodárskych záležitostí EÚ.

Oznámenie o zámeroch fiškálnej politiky

Komisia hodnotí celkovú fiškálnu politiku v eurozóne v súhrnnom vyjadrení vzhľadom na eurozónu ako celok. Na základe toho odporúča ciele zámerov fiškálnej politiky eurozóny.

Stanovisko Komisie k návrhom rozpočtových plánov krajín eurozóny

V stanovisku sa posudzuje, do akej miery sú vnútroštátne rozpočtové plány na nasledujúci rok v súlade s požiadavkami Paktu stability a rastu (PSR).

 

Komisia tiež uverejňuje stanoviská európskych sociálnych partnerov:

Európsky semester na rok 2017: stanoviská zamestnávateľov k ročnému prieskumu rastu
Európsky semester na rok 2017: priority ETUC v súvislosti s ročným prieskumom rastu

Dokumenty