Dokumenty, które obejmuje pakiet jesienny to:

Roczna analiza wzrostu gospodarczego przygotowana przez Komisję

Określa ona ogólne priorytety gospodarcze dla UE i przedstawia państwom członkowskim wytyczne polityczne na następny rok.

Wytyczne Komisji dotyczą trzech wzajemnie powiązanych aspektów: inwestycji, reform strukturalnych i konsolidacji budżetowej.

Sprawozdanie przedkładane w ramach mechanizmu ostrzegania

Jest to narzędzie przeglądu, które opiera się na tabeli wskaźników umożliwiającej zidentyfikowanie państw, w których mogą występować zakłócenia równowagi gospodarczej i w odniesieniu do których Komisja powinna przeprowadzić dalsze szczegółowe oceny sytuacji.

Rozpoczyna ono coroczną procedurę dotyczącą zakłóceń równowagi makroekonomicznej na rzecz zapobiegania i wyeliminowania zakłóceń równowagi, które utrudniają sprawne funkcjonowanie gospodarek w krajach strefy euro lub w całej UE. 

Wspólne sprawozdanie o zatrudnieniu (projekt)

Sprawozdanie zawiera analizę sytuacji społecznej i zatrudnienia w Europie, a także odpowiednich działań politycznych rządów krajowych.

Zalecenia dla strefy euro

Zalecenia dotyczą zagadnień kluczowych dla funkcjonowania strefy euro i proponują konkretne środki, które rządy krajowe mogą wdrożyć. Gwarantują one, że kwestie dotyczące krajów strefy euro i kwestie krajowe są włączane do planowania zarządzania gospodarczego UE.

Opinia Komisji w sprawie projektów planów budżetowych państw strefy euro

W swojej opinii Komisja ocenia, w jakim stopniu krajowe plany budżetowe na kolejny rok są zgodne z wymogami paktu stabilności i wzrostu.

Opinie europejskich partnerów społecznych

Europejski semestr 2019: Opinie pracodawców na temat rocznej analizy wzrostu gospodarczego

Europejski semestr 2019: Priorytety ETUC dotyczące rocznej analizy wzrostu gospodarczego

Informacje na temat pakietu jesiennego

Więcej informacji na temat poszczególnych elementów pakietu jesiennego

Komunikat prasowy z 21 listopada 2018 r.

Jesienny pakiet europejskiego semestru: wspieranie zrównoważonego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu

Dokumenty