Dokumenty, które obejmuje jesienny pakiet to:

Roczna analiza wzrostu gospodarczego przygotowana przez Komisję

Określa ona ogólne priorytety gospodarcze dla UE i przedstawia państwom członkowskim wytyczne polityczne na następny rok.

Wytyczne Komisji dotyczą trzech wzajemnie powiązanych aspektów: inwestycji, reform strukturalnych i konsolidacji budżetowej.

Sprawozdanie przedkładane w ramach mechanizmu ostrzegania

Jest to narzędzie przeglądu, które opiera się na tabeli wskaźników umożliwiającej zidentyfikowanie państw, w których mogą występować zakłócenia równowagi gospodarczej i w odniesieniu do których Komisja powinna przeprowadzić dalsze szczegółowe oceny sytuacji.

Rozpoczyna ono coroczną procedurę dotyczącą zakłóceń równowagi makroekonomicznej na rzecz zapobiegania i wyeliminowania zakłóceń równowagi, które utrudniają sprawne funkcjonowanie gospodarek w krajach strefy euro lub w całej UE. 

Wspólne sprawozdanie o zatrudnieniu (projekt)

Sprawozdanie zawiera analizę sytuacji społecznej i zatrudnienia w Europie, a także odpowiednich działań politycznych rządów krajowych.

Zalecenia dla strefy euro

Zalecenia dotyczą zagadnień kluczowych dla funkcjonowania strefy euro i proponują konkretne środki, które rządy krajowe mogą wdrożyć. Gwarantują one, że kwestie dotyczące krajów strefy euro i kwestie krajowe są włączane do planowania zarządzania gospodarczego UE.

Komunikat w sprawie kursu polityki budżetowej

Komisja ocenia ogólną politykę budżetową strefy euro w ujęciu zbiorczym, traktując strefę euro jako całość. Na podstawie dokonanej oceny proponuje cele kursu polityki budżetowej w strefie euro.

Opinia Komisji w sprawie projektów planów budżetowych państw strefy euro

W swojej opinii Komisja ocenia, w jakim stopniu krajowe plany budżetowe na kolejny rok są zgodne z wymogami paktu stabilności i wzrostu.

 

Komisja publikuje również opinie europejskich partnerów społecznych:

Europejski semestr 2017: Opinie pracodawców na temat rocznej analizy wzrostu gospodarczego
Europejski semestr 2017: Priorytety ETUC dotyczące rocznej analizy wzrostu gospodarczego

Dokumenty