Het najaarspakket omvat:

De jaarlijkse groeianalyse

Hierin zet de Commissie de algemene economische prioriteiten voor de EU uiteen en geeft zij de regeringen van de EU-landen beleidsrichtsnoeren voor het volgende jaar.

Die richtsnoeren betreffen drie onderling verbonden gebieden: investeringen, structurele hervormingen en begrotingsconsolidatie.

Waarschuwingsmechanismeverslag

Het waarschuwingsmechanisme gaat op basis van een scorebord met indicatoren na welke landen mogelijk met economische onevenwichtigheden te kampen hebben en waarvoor de Commissie een diepgaande analyses moet uitvoeren.

Het verslag geeft het startschot voor de jaarlijkse procedure inzake macro-economische onevenwichtigheden, die gericht is op het voorkomen of aanpakken van onevenwichtigheden die een hinderpaal vormen voor de goede werking van de nationale economie, de eurozone of de EU als geheel. 

Gezamenlijk verslag over de werkgelegenheid (ontwerp)

In dit verslag worden de sociale en werkgelegenheidssituatie in Europa en de beleidsreacties van nationale regeringen geanalyseerd.

Aanbevelingen voor de eurozone

De aanbevelingen betreffen punten die van belang zijn voor de goede werking van de eurozone en stellen concrete maatregelen voor die nationale regeringen kunnen uitvoeren. Dit garandeert dat bij de planning van het economisch bestuur van de EU altijd de belangen van de eurozone en de eurolanden worden meegenomen.

Mededeling over de begrotingskoers

De Commissie beoordeelt het algemene begrotingsbeleid van de eurozone als geheel, dus als één entiteit. Op grond hiervan beveelt zij doelstellingen aan voor de begrotingskoers van de eurozone.

Advies van de Commissie over de begrotingsplannen van de landen van de eurozone:

De Commissie gaat na in hoeverre de nationale begrotingsplannen voor het komende jaar voldoen aan de vereisten van het stabiliteits- en groeipact.

 

De Commissie publiceert ook de standpunten van de Europese sociale partners:

2017 European Semester: Employers' views on Annual Growth Survey
2017 European Semester: ETUC Priorities for the Annual Growth Survey

Documenten