Rudens paketē ietverti šādi dokumenti:

Komisijas gada izaugsmes pētījums (GIP)

Tas nosaka ES ekonomikas vispārīgās prioritātes un piedāvā dalībvalstīm politiskās vadlīnijas nākamajam gadam.

Komisijas vadlīniju pamatā ir trīs savstarpēji saistītas jomas: ieguldījumi, strukturālās reformas un fiskālā konsolidācija.

Brīdināšanas mehānisma ziņojums (AMR)

Tas ir analīzes instruments, kura pamatā ir rādītāju pārskats, kas ļauj apzināt valstis, kurās var rasties ekonomikas nelīdzsvarotība un kam būtu vajadzīgs, lai Komisija sagatavotu padziļinātu pārskatu.

Tas iezīmē ikgadējās makroekonomikas nelīdzsvarotības novēršanas procedūras (MNNP) sākumu. Šīs procedūras mērķis ir nepieļaut vai labot nelīdzsvarotību, kas kavē dalībvalstu, eirozonas vai visas Eiropas Savienības ekonomikas pareizu darbību. 

Vienotais nodarbinātības ziņojums (projekts)

Šis ziņojums analizē sociālo un nodarbinātības situāciju Eiropā un stratēģiskos reaģēšanas pasākumus, ko veikušas dalībvalstis.

Projekts eirozonas ieteikumam

Ieteikums ir par eirozonas darbībai izšķirīgi svarīgiem jautājumiem, un tas piedāvā konkrētus pasākumus, kurus var īstenot dalībvalstis. Tas garantē, ka valstu un eirozonas problēmas tiek ņemtas vērā ES ekonomiskās pārvaldības plānošanā.

Komisijas atzinums attiecībā uz eirozonas valstu budžeta projektiem

Savā atzinumā Komisija novērtē, kādā mērā valstu budžeta plāni nākamajam gadam atbilst prasībām, kas izvirzītas Stabilitātes un izaugsmes paktā (SIP).

Eiropas sociālo partneru atzinumi

2019. gada Eiropas pusgads — darba devēju atzinumi par gada izaugsmes pētījumu

2019. gada Eiropas pusgads — Eiropas Arodbiedrību konfederācijas prioritātes attiecībā uz gada izaugsmi

Īsumā par rudens paketi

Vairāk par dažādiem rudens paketes elementiem

Paziņojums presei 2018. gada 21. novembrī

Eiropas pusgada rudens priekšlikumu kopums: iekļaujošas un ilgtspējīgas izaugsmes sekmēšana

Dokumenti