Tá an méid seo thíos i bpacáiste an fhómhair.

Suirbhé Bliantúil Fáis an Choimisiúin

Sa doiciméad seo leagtar amach tosaíochtaí ginearálta eacnamaíocha an Aontais agus tugtar treoir i dtaobh beartas do na Ballstáit don chéad bhliain eile.

Bíonn an treoir sin bunaithe ar thrí cinn de shraitheanna idirnasctha, mar atá infheistíocht, athchóirithe struchtúracha agus comhdhlúthú fioscach.

An Tuarascáil maidir leis an Sásra Foláirimh

Is éard atá sa tuarascáil seo gléas chun scagtha, atá bunaithe ar scórchlár táscairí, a léiríonn cé na tíortha a bhféadfadh míchothromaíochtaí eacnamaíocha a bheith iontu agus ar cheart don Choimisiún athbhreithnithe eile is doimhne a dhéanamh ina dtaobh.

Leis an tuarascáil seo, seoltar an nós imeachta do mhíchothromaíocht mhaicreacnamaíoch (MIP), arb é is aidhm dó míchothromaíochtaí a chosc nó a réiteach nach bhfuil geilleagair náisiúnta, geilleagair sa limistéar euro nó geilleagar an Aontais trí chéile ag feidhmiú go réidh dá ndeasca. 

An Tuarascáil Chomhpháirteach ar Fhostaíocht (dréacht)

Sa tuarascáil seo déantar anailís ar staid eacnamaíoch agus shóisialta na hEorpa agus ar bheartais rialtais na mBallstát ina leith sin.

Moltaí maidir leis an limistéar euro

Baineann na moltaí le ceisteanna atá ríthábhachtach ó thaobh fheidhmiú an limistéir euro. Moltar bearta sonracha is féidir leis rialtais na mBallstát a chur i bhfeidhm. Ar an dóigh sin déantar deimhin de go gcuirtear riachtanais an limistéir euro agus riachtanais náisiúnta san áireamh i bpleanáil an Aontais i dtaobh rialachas eacnamaíoch.

Teachtaireacht maidir leis an staid fhioscach

Measann an Coimisiún beartas fioscach an limistéir euro trí chéile, agus limistéar an euro ina aonad aonair slán sa mheasúnú aige. I bhfianaise an mheasúnaithe, molann sé cuspóirí is ceart a bhaint amach i leith staid fhioscach an limistéir euro.

Tuairim an Choimisiúin maidir le dréachtphlean buiséadach thíortha an limistéir euro

Is éard atá sa tuairim seo measúnú ar a mhéid atá na dréachtphleananna buiséadacha i gcomhréir leis na ceanglais atá leagtha síos sa Comhshocrú Cobhsaíochta agus Fáis.

 

Foilsíonn an Coimisiún tuairimí na gcomhpháirtithe sóisialta Eorpacha freisin:

Seimeastar Eorpach 2017: Dearcadh na bhFostóirí ar an Suirbhé Bliantúil Fáis
Seimeastar Eorpach 2017: Tosaíochtaí Chónaidhm Eorpach na gCeardchumann (ETUC) don Suirbhé Bliantúil Fáis

Doiciméid