Tá an méid seo thíos i bpacáiste an fhómhair.

Suirbhé Bliantúil Fáis an Choimisiúin

Sa doiciméad seo leagtar amach tosaíochtaí ginearálta eacnamaíocha an Aontais agus tugtar treoir i dtaobh beartas do na Ballstáit don chéad bhliain eile.

Bíonn an treoir sin bunaithe ar thrí cinn de shraitheanna idirnasctha, mar atá infheistíocht, athchóirithe struchtúracha agus comhdhlúthú fioscach.

An Tuarascáil maidir leis an Sásra Foláirimh

Is éard atá sa tuarascáil seo gléas chun scagtha, atá bunaithe ar scórchlár táscairí, a léiríonn cé na tíortha a bhféadfadh míchothromaíochtaí eacnamaíocha a bheith iontu agus ar cheart don Choimisiún athbhreithnithe eile is doimhne a dhéanamh ina dtaobh.

Leis an tuarascáil seo, seoltar an nós imeachta um míchothromaíochtaí maicreacnamaíocha, nós imeachta bliantúil arb é is aidhm dó míchothromaíochtaí, a chuirfeadh isteach ar dhea-fheidhmiú an gheilleagair sna Ballstáit, sa limistéar euro nó san Aontais trí chéile, a sheachaint nó a réiteach. 

An Tuarascáil Chomhpháirteach ar Fhostaíocht (dréacht)

Sa tuarascáil seo déantar anailís ar staid eacnamaíoch agus shóisialta na hEorpa agus ar bheartais rialtais na mBallstát ina leith sin.

Moltaí maidir leis an limistéar euro

Baineann na moltaí le ceisteanna atá ríthábhachtach ó thaobh fheidhmiú an limistéir euro. Moltar bearta sonracha is féidir leis rialtais na mBallstát a chur i bhfeidhm. Ar an dóigh sin déantar deimhin de go gcuirtear riachtanais an limistéir euro agus riachtanais náisiúnta san áireamh i bpleanáil an Aontais i dtaobh rialachas eacnamaíoch.

Tuairim an Choimisiúin maidir le dréachtphlean buiséadach thíortha an limistéir euro

Is éard atá sa tuairim seo measúnú ar a mhéid atá na dréachtphleananna buiséadacha i gcomhréir leis na ceanglais atá leagtha síos sa Comhshocrú Cobhsaíochta agus Fáis.

Tuairimí na gcomhpháirtithe sóisialta Eorpacha

Seimeastar Eorpach 2019: Tuairimí na bhFostóirí ar an Suirbhé Bliantúil Fáis

Seimeastar Eorpach 2019: Tosaíochtaí Chónaidhm Eorpach na gCeardchumann don Suirbhé Bliantúil Fáis

Míniú ar phacáiste an fhómhair

Tuilleadh eolais faoi na gnéithe éagsúla atá i bpacáiste an fhómhair

Preaseisiúint, 21 Samhain 2018

Pacáiste an Fhómhair den Seimeastar Eorpach: Fás cuimsitheach inbhuanaithe a neartú

Doiciméid