EU-ohjausjakson syyspakettiin kuuluu:

Komission vuotuinen kasvuselvitys

Kasvuselvityksessä vahvistetaan EU:n yleiset taloudelliset painopisteet ja tarjotaan EU-maille toimintapoliittisia ohjeita seuraavaksi vuodeksi.

Komission ohjaus perustuu kolmeen toisiaan tukevaan osa-alueeseen eli investointeihin, rakenneuudistuksiin ja julkisen talouden vakauttamiseen.

Varoitusmekanismia koskeva kertomus

Varoitusmekanismia koskeva kertomus perustuu erilaisista indikaattoreista koostuvaan tulostauluun. Se on arviointiväline, jossa nimetään ne EU-maat, joiden taloutta komission on analysoitava perusteellisemmin mahdollisten epätasapainotekijöiden kartoittamiseksi.

Kertomus käynnistää makrotalouden epätasapainoa koskevan vuotuisen valvontamenettelyn, jolla pyritään ehkäisemään tai poistamaan epätasapainoja, jotka haittaavat EU-maiden talouksien, euroalueen ja koko EU:n talouden kitkatonta toimintaa. 

Yhteisen työllisyysraportin luonnos

Raportissa analysoidaan työllisyyden kehitystä ja sosiaalista tilannetta EU:ssa sekä EU-maiden poliittisia ratkaisuja ja korjaustoimia.

Euroaluetta koskeva suositus

Suosituksessa käsitellään euroalueen toiminnan kannalta keskeisiä kysymyksiä ja ehdotetaan konkreettisia toimenpiteitä, joita euroalueen maat voivat toteuttaa. Näin varmistetaan, että talouden EU-ohjauksessa otetaan huomioon sekä koko euroalueeseen liittyvät että kansalliset kysymykset.

Tiedonanto euroalueen finanssipolitiikan virityksestä

Komissio arvioi finanssipolitiikan kokonaisuutta koko euroalueen näkökulmasta. Tältä pohjalta se esittää suosituksia euroalueen finanssipolitiikan virityksen tavoitteista.

Komission lausunnot euroalueen maiden alustavista talousarviosuunnitelmista

Lausunnoissa komissio arvioi, ovatko seuraavaa vuotta koskevat EU-maiden alustavat talousarviosuunnitelmat vakaus- ja kasvusopimuksen vaatimusten mukaisia.

 

Komissio julkaisee myös Euroopan työmarkkinaosapuolten näkemyksiä:

Talouspolitiikan EU-ohjausjakso 2017: työnantajien näkemyksiä vuotuisesta kasvuselvityksestä
Talouspolitiikan EU-ohjausjakso 2017: Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö (EAY): vuotuisen kasvuselvityksen ensisijaiset tavoitteet

Asiakirjat