Sügispakett koosneb järgmistest dokumentidest.

Komisjoni iga-aastane majanduskasvu analüüs

Selles seatakse ELi üldised majanduslikud prioriteedid ning esitatakse liikmesriikidele järgmiseks aastaks poliitikasuunised.

Komisjoni suunised hõlmavad kolme omavahel seotud valdkonda: investeeringud, struktuurireformid ja eelarve konsolideerimine.

Häiremehhanismi aruanne

See on näitajate tulemustabelil põhinev analüüsivahend, mille abil tehakse kindlaks riigid, kus võib esineda majanduslikku tasakaalustamatust, ning mille puhul komisjon peaks korraldama täiendavaid põhjalikke analüüse.

See käivitab iga-aastase makromajandusliku tasakaalustamatuse menetluse, mille eesmärk on ära hoida või kõrvaldada tasakaalustamatused, mis takistavad ELi liikmesriikide, euroala või kogu ELi majanduse sujuvat toimimist. 

Ühine tööhõivearuanne (projekt)

Aruandes analüüsitakse tööhõivealast ja sotsiaalset olukorda Euroopas ning riikide valitsuste poliitilisi lahendusi.

Soovitus euroalale

Soovituses käsitletakse teemasid, mis on euroala toimimise seisukohast üliolulised, ning esitatakse konkreetsed meetmed, mida liikmesriikide valitsused saavad rakendada. Sellega tagatakse, et euroala ja riikide tasand on kaasatud ELi majanduse juhtimise kavandamisse.

Komisjoni arvamus euroala riikide eelarvekavade kohta

Arvamuses hinnatakse, millises ulatuses on järgmise aasta riiklikud eelarvekavad kooskõlas stabiilsuse ja kasvu pakti nõuetega.

Euroopa sotsiaalpartnerite seisukohad

2019. aasta Euroopa poolaasta: tööandjate seisukohad iga-aastase majanduskasvu analüüsi kohta

2019. aasta Euroopa poolaasta: ETUCi prioriteedid iga-aastaseks majanduskasvu analüüsiks

Sügispakett lahtiseletatuna

Lisateave sügispaketi eri osade kohta

Pressiteade, 21. november 2018

Euroopa poolaasta sügispakett: kaasava ja jätkusuutliku majanduskasvu hoogustamine

Dokumendid