Efterårspakken omfatter følgende:

Kommissionens årlige vækstundersøgelse

I undersøgelsen fastsættes de overordnede økonomiske prioriteringer for EU, og medlemslandene får politiske retningslinjer for det følgende år.

Kommissionens retningslinjer er bygget op om 3 indbyrdes sammenhængende spor: investeringer, strukturreformer og finanspolitisk konsolidering.

Rapport om varslingsmekanismen

Rapporten bruges som et screeningsværktøj, der på grundlag af en resultattavle med indikatorer identificerer de lande, som kan blive påvirket af økonomiske ubalancer, og som Kommissionen skal lave tilbundsgående undersøgelser af.

Med den iværksættes den årlige procedure i forbindelse med makroøkonomiske ubalancer, der har til formål at forebygge eller afhjælpe ubalancer, som hindrer de nationale økonomier, euroområdet eller EU som helhed i at fungere godt. 

Fælles beskæftigelsesrapport (udkast)

Rapporten indeholder en analyse af den beskæftigelsesmæssige og sociale situation i Europa og de nationale regeringers politiske svar på denne.

Henstilling til euroområdet

Henstillingen behandler spørgsmål af afgørende betydning for, hvordan det fælles valutaområde fungerer, og foreslår konkrete tiltag, som de nationale regeringer kan gennemføre. Det sikrer, at euroområdet og nationale spørgsmål indgår i EU's økonomiske planlægning.

Meddelelse om finanspolitikken

Kommissionen vurderer her den samlede finanspolitik i euroområdet i aggregeret form, idet euroområdet betragtes som en samlet enhed. Ud fra dette anbefaler den en række målsætninger for den finanspolitiske linje i euroområdet.

Kommissionens udtalelse om udkast til budgetplaner for landene i euroområdet

I udtalelsen vurderer Kommissionen, i hvor høj grad de nationale budgetplaner for det kommende år er i overensstemmelse med kravene i stabilitets- og vækstpagten.

 

Kommissionen offentliggør også synspunkter fra arbejdsmarkedets parter i EU:

Det europæiske semester 2017: Arbejdsgivernes syn på den årlige vækstundersøgelse
Det europæiske semester 2017: EFS's prioriteter i forbindelse med den årlige vækstundersøgelse

Dokumenter