Есенният пакет включва:

Годишен обзор на растежа, изготвен от Комисията

Чрез него се определят общите икономически приоритети за ЕС, а държавите членки получават политически насоки за следващата година.

Насоките на Комисията са в три взаимосвързани направления: инвестиции, структурни реформи и фискална консолидация.

Доклад за механизма за предупреждение

Това е инструмент за преглед, основаващ се на набор от показатели, чрез който се определя кои държави могат да бъдат засегнати от икономически дисбаланси. За тези държави Комисията трябва да предприеме по-нататъшни задълбочени прегледи.

С този доклад се дава начало на ежегодната процедура при макроикономически дисбаланси (ПМД), чиято цел е предотвратяване или вземане на мерки във връзка с дисбаланси, които възпрепятстват безпроблемното функциониране на икономиките на отделни страни членки, на еврозоната или на целия ЕС. 

Съвместен доклад за заетостта (проект)

В доклада се анализират заетостта и социалното положение в Европа, както и политическите ответни мерки на националните правителства.

Препоръка за еврозоната

В препоръката се взема отношение по въпроси, които са от голямо значение за функционирането на еврозоната и се предлагат конкретни мерки, които националните правителства могат да приложат. Това гарантира, че проблемите, свързани с еврозоната и отделните страни, са взети предвид при планирането на икономическото управление на ЕС.

Съобщение относно фискалната позиция

Комисията оценява цялостната фискална политика на еврозоната на съвкупно равнище, разглеждайки еврозоната като един субект. Въз основа на това тя препоръчва цели за фискалната позиция на еврозоната.

Становище на Комисията относно проектите за бюджетни планове на държавите от еврозоната

В становището се прави преценка до каква степен националните бюджетни планове съответстват на изискванията на Пакта за стабилност и растеж.

 

Комисията публикува и становищата на европейските социални партньори:

Европейският семестър за 2017 г.: становища на работодателите относно годишния обзор на растежа
Европейският семестър за 2017 г.: Приоритети на Европейската конфедерация на профсъюзите във връзка с годишния обзор на растежа

Документи