Monitorowanie budżetów w strefie euro nasila się jesienią. Do 15 października rządy krajowe muszą przedstawić projekty planów budżetowych na kolejny rok

Komisja ocenia te plany pod kątem ich zgodności z wymogami paktu stabilności i wzrostu. W listopadzie wydaje formalną opinię w sprawie każdego planu, tak aby jej wytyczne mogły zostać uwzględnione przy finalizacji budżetów krajowych.

Ministrowie gospodarki i finansów krajów strefy euro omawiają w Radzie ECOFIN ocenę planów dokonaną przez Komisję.