Για τις χώρες της ζώνης του ευρώ, η δημοσιονομική εποπτεία εντείνεται το φθινόπωρο. Οι εθνικές κυβερνήσεις πρέπει να υποβάλουν τα σχέδια δημοσιονομικών προγραμμάτων τους για το επόμενο έτος μέχρι τις 15 Οκτωβρίου.

Η Επιτροπή αξιολογεί αυτά τα σχέδια σε σχέση με τις απαιτήσεις του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, και εκδίδει επίσημη γνώμη σχετικά με κάθε σχέδιο τον Νοέμβριο, ώστε οι κατευθύνσεις της να μπορούν να ληφθούν υπόψη κατά την οριστικοποίηση των εθνικών προϋπολογισμών.

Οι υπουργοί Οικονομίας και Οικονομικών της ζώνης του ευρώ εξετάζουν την αξιολόγηση των σχεδίων από την Επιτροπή στο πλαίσιο του Συμβουλίου ECOFIN.