Rządy państw członkowskich przedstawiają Komisji:

  • krajowe programy reform
  • programy stabilności – 3-letnie plany budżetowe dla państw strefy euro lub
  • programy konwergencji – 3-letnie plany budżetowe dla państw spoza strefy euro.

W programach tych poszczególne kraje szczegółowo określają strategie polityczne, które będą wdrażały w celu pobudzenia zatrudnienia i wzrostu gospodarczego oraz zapobiegania zakłóceniom równowagi i ich korygowania, a także swoje konkretne plany w celu wdrożenia zaleceń UE oraz ogólnych zasad opodatkowania.