Οι κυβερνήσεις των χωρών της ΕΕ υποβάλλουν στην Επιτροπή:

  • το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων
  • το πρόγραμμα σταθερότητας - ένα 3ετές δημοσιονομικό σχέδιο όσον αφορά τις χώρες της ζώνης του ευρώ, ή
  • το πρόγραμμα σύγκλισης - ένα 3ετές δημοσιονομικό σχέδιο όσον αφορά τις χώρες που δεν ανήκουν στη ζώνη του ευρώ.

Τα προγράμματα περιγράφουν λεπτομερώς τις συγκεκριμένες πολιτικές που θα εφαρμόσει κάθε χώρα για την τόνωση της απασχόλησης και της ανάπτυξης και για την πρόληψη/διόρθωση των ανισορροπιών, καθώς και τα συγκεκριμένα σχέδιά τους για να συμμορφωθούν με τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις της ΕΕ και τους γενικούς δημοσιονομικούς κανόνες.