Правителствата на страните от ЕС представят на Комисията своите

  • национални програми за реформи
  • програма за стабилност — 3-годишен бюджетен план — за страните от еврозоната, или
  • програма за конвергенция — 3-годишен бюджетен план — за страните извън еврозоната.

В програмите подробно са описани конкретните политики, която всяка страна ще прилага с цел засилване на заетостта и растежа и предотвратяване/коригиране на дисбаланси, както и конкретните планове за изпълнение на специфичните за всяка страна препоръки и за спазване на общите фискални правила.