V sklopu cikla evropskega semestra za leto 2022 se nadaljuje obsežno usklajevanje ekonomskih politik in politik zaposlovanja, izvedeno pa bo tudi nadaljnje prilagajanje v skladu z zahtevami mehanizma za okrevanje in odpornost.

Z letno strategijo za trajnostno rast, ki je bila objavljena v okviru „jesenskega svežnja“, se je začel letošnji cikel evropskega semestra. V letni strategiji za trajnostno rast je bila potrjena postopna preusmeritev usklajevanja ekonomskih politik od obvladovanja krize zaradi covida-19 k postavljanju temeljev za preobrazbeno in vključujoče okrevanje ter okrepljeno odpornost v skladu s strategijo EU za konkurenčno trajnostnost.

Evropski semester 2022 in integrirani procesi mehanizma za okrevanje in odpornost

New european semester cycle

Na kratko o ciklu evropskega semestra 2022:

  • Nacionalni reformni programi ter programi stabilnosti in konvergenčni programi: Države članice so dokumente, v katerih so predstavile svoje načrte ekonomskih in fiskalnih politik, predložile aprila – tako kot v prejšnjih ciklih evropskega semestra. Glavna novost v ciklu 2022 je, da bo imel nacionalni reformni program dvojno vlogo. Države članice ga ne bodo predložile le zaradi zahtev evropskega semestra, ampak bodo s tem izpolnile tudi eno od dveh polletnih zahtev glede poročanja v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost. Preglednica kazalnikov okrevanja in odpornosti vsebuje pregled napredka pri izvajanju mehanizma za okrevanje in odpornost ter nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost.
  • Poenostavljena poročila o državah: Poročila o državah, objavljena maja 2022, zajemajo pregled gospodarskega in socialnega razvoja in izzivov, s katerimi se spopadajo države članice, ter v prihodnost usmerjeno analizo njihove odpornosti. Pregled vključuje tudi oceno napredka pri izvajanju evropskega stebra socialnih pravic. Na podlagi te analize so bili v poročilih o državah opredeljeni izzivi, ki v načrtih za okrevanje in odpornost niso zadostno obravnavani. Poročila po potrebi vključujejo tudi povzetek ugotovitev poglobljenih pregledov v okviru postopka v zvezi z makroekonomskimi neravnotežji.
  • Priporočila za posamezne države: Komisija je skupaj s poročili o državah Svetu predlagala, naj sprejme priporočila za posamezne države. Ta obravnavajo ključne točke iz poročil o državah in poglobljenih pregledov (če obstajajo), ki zahtevajo ukrepanje politike. Priporočila za posamezne države vključujejo tudi priporočila o proračunskem stanju v državah članicah, kot je določeno v Paktu za stabilnost in rast. Poročila o državah, poglobljeni pregledi in predlogi za priporočila za posamezne države so del pomladanskega svežnja evropskega semestra 2022.
  • Stalno vključevanje ciljev trajnostnega razvoja v evropski semester:
  • Kot je predsednica Ursula von der Leyen pozvala v svojih političnih usmeritvah, si Komisija še naprej prizadeva za vključevanje ciljev trajnostnega razvoja v evropski semester. Cikel evropskega semestra 2022 zagotavlja obsežno in dosledno poročanje o ciljih trajnostnega razvoja v vseh državah članicah. Letno poročilo o spremljanju ciljev trajnostnega razvoja je bilo objavljeno kot del pomladanskega svežnja evropskega semestra. Vsako poročilo o državi vključuje tudi poseben razdelek, ki obravnava status države in napredek na posameznih področjih ciljev trajnostnega razvoja. Kombinacija teh dveh elementov in dodatnih kazalnikov, ki spremljajo uspešnost držav članic glede na ključne cilje politik EU (evropski zeleni dogovor, digitalno desetletje, krovni cilji EU do leta 2030 glede zaposlovanja, znanj in spretnosti ter zmanjševanja revščine), je podlaga za poročila o državah in priporočila za posamezne države.

Dokumenti

24 November 2021

2022 European Semester: Autumn package

2022 European Semester: Autumn package