Cykl europejskiego semestru w 2022 r. ponownie służy do szeroko zakrojonej koordynacji polityki gospodarczej i polityki zatrudnienia, a jednocześnie jest on dalej dostosowywany zgodnie z wymogami wdrażania Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF).

Tegoroczny cykl europejskiego semestru zapoczątkowała publikacja rocznej analizy zrównoważonego wzrostu gospodarczego w ramach jesiennego pakietu semestru. W analizie tej potwierdzono trwające stopniowe odchodzenie koordynacji polityki gospodarczej od zarządzania kryzysem wywołanym COVID-19 do tworzenia podstaw transformacyjnej, sprzyjającej włączeniu społecznemu odbudowy i większej odporności, zgodnie z unijną strategią na rzecz konkurencyjnego zrównoważonego rozwoju.

Połączone procesy europejskiego semestru i Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności w 2022 r.

Nowy cykl europejskiego semestru

Europejski semestr 2022 w skrócie:

  • Krajowe programy reform oraz programy stabilizacji lub konwergencji: Podobnie jak w poprzednich cyklach europejskiego semestru w kwietniu państwa członkowskie przedłożyły dokumenty przedstawiające plany polityki gospodarczej i fiskalnej. Najważniejszą nowością cyklu w 2022 r. jest podwójna rola krajowego programu reform (KPR). Oprócz roli, jaką odgrywa w europejskim semestrze, KPR stanowić będzie również jedno z dwóch obowiązkowych sprawozdań półrocznych, które państwa członkowskie mają składać w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Tabela wyników w zakresie odbudowy i zwiększania odporności pokazuje przebieg wdrażania RRF i postępy w realizacji planów odbudowy i zwiększania odporności.
  • Uproszczone sprawozdania krajowe: Opublikowane w maju 2022 r. sprawozdania krajowe zawierają przegląd sytuacji gospodarczo-społecznej w państwach członkowskich oraz wyzwań, z jakimi te państwa się mierzą, a także perspektywiczną analizę ich odporności. W sprawozdaniach tych oceniono również postępy we wdrażaniu Europejskiego filaru praw socjalnych. Na podstawie tej analizy w sprawozdaniach krajowych wskazano problemy, których nie uwzględniono w wystarczającym stopniu w planach odbudowy i zwiększania odporności. W stosownych przypadkach w sprawozdaniach zawarto też streszczenie szczegółowych ocen sytuacji w ramach procedury dotyczącej zakłóceń równowagi makroekonomicznej.
  • Zalecenia dla poszczególnych krajów: Komisja zaproponowała Radzie przyjęcie wraz ze sprawozdaniami krajowymi zaleceń dla poszczególnych krajów (CRS). Zalecenia te odnoszą się do najważniejszych problemów, które wskazano w sprawozdaniach krajowych, a w stosownych przypadkach także w szczegółowych ocenach sytuacji, i które wymagać będą działań na szczeblu politycznym. Jak przewidziano w pakcie stabilności i wzrostu, zalecenia dotyczą również sytuacji budżetowej państw członkowskich. Sprawozdania krajowe, szczegółowe oceny sytuacji i wnioski dotyczące zaleceń dla poszczególnych krajów stanowią część wiosennego pakietu europejskiego semestru w 2022 r.
  • Włączanie celów zrównoważonego rozwoju do europejskiego semestru:
  • Zgodnie z wytycznymi politycznymi przewodniczącej von der Leyen Komisja kontynuuje prace nad włączeniem celów zrównoważonego rozwoju (SDG) do europejskiego semestru. Cykl semestru w 2022 r. zawiera w pełni zaktualizowane i spójne sprawozdania dotyczące SDG we wszystkich państwach członkowskich. W pakiecie wiosennym europejskiego semestru opublikowano sprawozdanie monitorujące z postępów w realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Sprawozdania krajowe zawierają ponadto specjalną sekcję poświęconą sytuacji danego państwa i jego postępom w każdym z obszarów celów zrównoważonego rozwoju. Połączenie tych dwóch elementów oraz dodatkowe wskaźniki, za pomocą których monitoruje się wyniki państw członkowskich w świetle najważniejszych celów polityki UE (tj. Europejskiego Zielonego Ładu, cyfrowej dekady i głównych celów na 2030 r. w dziedzinie zatrudnienia, umiejętności i ograniczania ubóstwa), stanowią podstawę sprawozdań i zaleceń krajowych.

Dokumenty

24 November 2021

2022 European Semester: Autumn package

2022 European Semester: Autumn package