Eiropas pusgada ietvaros 2022. gadā atsākās ekonomikas un nodarbinātības politikas vispusīga koordinācija, kura līdztekus tiek pielāgota, ņemot vērā ar Atveseļošanas un noturības mehānisma īstenošanu saistītās prasības.

Šā gada ciklu aizsāka gada ilgtspējīgas izaugsmes pētījuma publicēšana Eiropas pusgada rudens dokumentu kopuma ietvaros. Gada ilgtspējīgas izaugsmes pētījums apstiprināja, ka ekonomikas politikas koordinācija pakāpeniski pāriet no Covid krīzes risināšanas uz pārveidojošu un iekļaujošu atveseļošanu, kā arī atbalsta noturību. Tas ir saskaņā ar ES stratēģiju virzībai uz konkurētspējīgu ilgtspēju.

2022. gada Eiropas pusgada un Atveseļošanas un noturības mehānisma integrētie procesi

New european semester cycle

Īsumā par 2022. gada Eiropas pusgada ciklu.

  • Valsts reformu programmas un stabilitātes/konverģences programmas. Tāpat kā iepriekšējos Eiropas pusgada ciklos dalībvalstis aprīlī iesniedza dokumentus, kuros izklāstīti to ekonomikas un fiskālās politikas plāni. Galvenais jauninājums 2022. gada ciklā ir tas, ka valsts reformu programmai (VRP) būs divējāda loma. Tā ne tikai kalpos Eiropas pusgada vajadzībām, bet arī pildīs vienu no prasībām, kas dalībvalstīm izvirzītas Atveseļošanas un noturības mehānisma ietvaros, proti, reizi pusgadā iesniegt ziņojumu. Atveseļošanas un noturības rezultātu pārskats informē par atveseļošanas un noturības mehānisma un nacionālo atveseļošanas un noturības plānu īstenošanu.
  • Racionalizēti ziņojumi par valstīm. 2022. gada maijā publicētajos ziņojumos par valstīm ir sniegts pārskats par norisēm un problēmām ekonomikā un sociālajā jomā dalībvalstīs, kā arī uz nākotni vērsta analīze par dalībvalstu noturību. Pārskatā ir iekļauts arī Eiropas sociālo tiesību pīlāra īstenošanas progresa novērtējums. Pamatojoties uz šo analīzi, ziņojumos par valstīm ir identificētas tās problēmas, kuras nav pietiekami risinātas atveseļošanas un noturības plānos. Attiecīgā gadījumā ziņojumos iekļauj arī saskaņā ar makroekonomikas nelīdzsvarotības novēršanas procedūru veikto padziļināto pārskatu konstatējumu kopsavilkumu.
  • Konkrētām valstīm adresēti ieteikumi. Kopā ar ziņojumiem par valstīm Komisija ir ierosinājusi Padomei pieņemt konkrētām valstīm adresētus ieteikumus (KVAI). Šajos ieteikumos uzmanība tiek pievērsta galvenajām ziņojumos par valstīm un, attiecīgā gadījumā, padziļinātajos pārskatos uzskaitītajām problēmām, attiecībā uz kurām būs nepieciešama politiska rīcība. KVAI ietver arī ieteikumus par dalībvalstu budžeta stāvokli, kā tas paredzēts Stabilitātes un izaugsmes paktā. Ziņojumi par valstīm, padziļinātie pārskati un priekšlikumi konkrētām valstīm adresētajiem ieteikumiem ir daļa no 2022. gada Eiropas pusgada pavasara paketes.
  • Ilgtspējīgas attīstības mērķu pastāvīga integrācija Eiropas pusgadā.
  • Saskaņā ar Komisijas priekšsēdētājas Urzulas fon der Leienas politikas pamatnostādnēs ietverto aicinājumu Komisija turpina darbu pie ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) integrēšanas Eiropas pusgadā. 2022. gada Eiropas pusgada cikls sniedz pilnībā atjauninātus un konsekventus ziņojumus par IAM visās dalībvalstīs. Ikgadējais IAM uzraudzības ziņojums ir publicēts kā daļa no Eiropas pusgada pavasara paketes. Turklāt ziņojumos par valstīm ir iekļauta īpaša sadaļa par valsts statusu un progresu katrā IAM jomā. Šo divu elementu kombinācija un citi rādītāji, kas ļauj spriest par dalībvalstu sniegumu, ņemot vērā galvenos ES politikas mērķus (t. i., Eiropas zaļo kursu, digitālo desmitgadi, ES 2030. gada pamatmērķus nodarbinātības, prasmju un nabadzības mazināšanas jomā), ir pamatā ziņojumiem par valstīm, kā arī palīdz izstrādāt konkrētām valstīm adresētos ieteikumus.

Dokumenti

24 November 2021

2022 European Semester: Autumn package

2022 European Semester: Autumn package