Le linn an timthrialla in 2022, tá an Seimeastar Eorpach tar éis tús a chur arís leis an gcomhordú leathan a dhéantar ar a bheartas eacnamaíoch agus fostaíochta, agus é á oiriúnú tuilleadh i gcomhréir le ceanglais chur chun feidhme na Saoráide Téarnaimh agus Athléimneachta.

Seoladh timthriall na bliana seo le foilsiú an tSuirbhé Bhliantúil don Fhás Inbhuanaithe (ASGS) laistigh de Phacáiste an Fhómhair maidir leis an Seimeastar Eorpach. Dhearbhaigh ASGS an t-aistriú leanúnach de réir a chéile ar chomhordú beartas eacnamaíoch ó dhul i ngleic le géarchéim COVID go dtí an dúshraith a leagan síos do théarnamh trasfhoirmeach agus cuimsitheach agus d’athléimneacht níos láidre, i gcomhréir le straitéis an Aontais maidir le hinbhuanaitheacht iomaíoch.

Próisis chomhtháite an tSeimeastair Eorpaigh agus an tSaoráid Téarnaimh agus Athléimneachta

New european semester cycle

Timthriall an tSeimeastair Eorpaigh 2022 i mbeagán focal:

  • Cláir náisiúnta um athchóiriú agus cláir chobhsaíochta/chóineasaithe: I mí Aibreáin chuir na Ballstáit isteach na doiciméid sin, ina leagtar amach a bpleananna beartas eacnamaíoch agus fioscach, mar a rinneadh i dtimthriallta an tSeimeastair Eorpaigh roimhe seo. Is í an úrnuacht is mó i dtimthriall 2022 go mbeidh ról déach ag an gclár náisiúnta um athchóiriú (CNA). Chomh maith leis an ról atá aige i dtaca leis an Seimeastar Eorpach, comhlíonfaidh an CNA ceann den dá cheanglas dhébhliantúla tuairiscithe atá ar na Ballstáit faoin tSaoráid Téarnaimh agus Athléimneachta. Sa Scórchlár Téarnaimh agus Athléimneachta tugtar forléargas ar an gcaoi a bhfuil dul chun cinn á dhéanamh ar chur chun feidhme RRF agus ar na pleananna náisiúnta téarnaimh agus athléimneachta.
  • Tuarascálacha tíre cuíchóirithe: Sna tuarascálacha tíre a foilsíodh i mí na Bealtaine 2022, tugadh forléargas ar na forbairtí eacnamaíocha agus sóisialta agus ar na dúshláin atá roimh na Ballstáit, mar aon le hanailís réamhbhreathnaitheach ar athléimneacht na tíre. Tá measúnú san fhorléargas ar an dul chun cinn atá déanta maidir le cur chun feidhme Cholún Eorpach na gCeart Sóisialta chomh maith. Bunaithe ar an anailís sin, sainaithníodh sna tuarascálacha tíre na dúshláin sin nár tugadh aghaidh orthu go leordhóthanach sna pleananna téarnaimh agus athléimneachta. I gcás inarb infheidhme, tá achoimre ar thorthaí na n-athbhreithnithe doimhne faoin Nós Imeachta um Míchothromaíochtaí Maicreacnamaíocha sna tuarascálacha freisin.
  • Moltaí tírshonracha: In éineacht leis na tuarascálacha de réir tíre, tá sé molta ag an gCoimisiún don Chomhairle moltaí tír-shonracha (CSRanna) a ghlacadh. Tugtar aghaidh sna moltaí tírshonracha ar na príomh-shaincheisteanna a sainaithníodh sna tuarascálacha tíre, agus, i gcás inarb ábhartha, ar na grinn-athbhreithnithe a mbeidh gníomhaíocht beartas ag teastáil ina leith. Áirítear ar na moltaí tírshonracha faoi leith freisin moltaí maidir le staid bhuiséadach na mBallstát mar a bheartaítear faoin gComhshocrú Cobhsaíochta agus Fáis. Tá na tuarascálacha tíre, na grinn-athbhreithnithe agus na tograí le haghaidh moltaí tírshonracha mar chuid de phacáiste an Earraigh maidir leis an Seimeastar Eorpach 2022.
  • Comhtháthú leanúnach na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe sa Seimeastar Eorpach:
  • Mar a d’iarr an tUachtarán von der Leyen ina Treoirlínte Polaitiúla, tá an Coimisiún ag tabhairt faoina chuid oibre chun na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe (SDGanna) a chomhtháthú leis an Seimeastar Eorpach. Le timthriall an tSeimeastair Eorpaigh 2022, déantar tuairisciú ar na spriocanna forbartha inbhuanaithe a thabhairt cothrom le dáta go hiomlán agus go comhsheasmhach ar fud na mBallstát uile. Foilsíodh an tuarascáil bhliantúil maidir le faireachán ar na spriocanna forbartha inbhuanaithe mar chuid de phacáiste an Earraigh maidir leis an Seimeastar Eorpach. Ina theannta sin, tá roinn ar leith sna tuarascálacha tíre ina bpléitear stádas agus dul chun cinn na tíre i ngach réimse de na spriocanna forbartha inbhuanaithe. Meascán den dá ghné sin agus de tháscairí breise lena ndéantar faireachán ar fheidhmíocht na mBallstát i bhfianaise phríomhspriocanna beartas an Aontais (i.e. An Comhaontú Glas don Eoraip, Deich mBliana Digiteacha, príomhspriocanna an Aontais 2030 maidir le fostaíocht, le scileanna agus le laghdú na bochtaineachta) a bheith mar bhonn agus taca leis na moltaí tírshonracha.

Doiciméid

24 November 2021

2022 European Semester: Autumn package

2022 European Semester: Autumn package