Κατά τη διάρκεια του κύκλου του 2022, το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο συνέχισε τον εκτεταμένο συντονισμό της οικονομικής πολιτικής και της πολιτικής απασχόλησης, ενώ παράλληλα προσαρμόζεται περαιτέρω σύμφωνα με τις απαιτήσεις εφαρμογής του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

Η δημοσίευση της Ετήσιας Επισκόπησης της Βιώσιμης Ανάπτυξης στο πλαίσιο της φθινοπωρινής δέσμης του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου εγκαινίασε τον φετινό κύκλο. Στην Ετήσια Επισκόπηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης επιβεβαιώθηκε η συνεχιζόμενη σταδιακή μετατόπιση του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών από την αντιμετώπιση της κρίσης COVID στη δημιουργία των θεμελίων για μετασχηματιστική και συμπεριληπτική ανάκαμψη και ισχυρότερη ανθεκτικότητα, σύμφωνα με τη στρατηγική της ΕΕ για ανταγωνιστική βιωσιμότητα.

Οι ολοκληρωμένες διαδικασίες του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2022 και του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας

New european semester cycle

Ο κύκλος του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2022 συνοπτικά:

  • Εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων και προγράμματα σταθερότητας/σύγκλισης: Τα κράτη μέλη υπέβαλαν τον Απρίλιο τα εν λόγω έγγραφα, εκθέτοντας τα σχέδια οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής τους, όπως και σε προηγούμενους κύκλους του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Η κύρια καινοτομία στον κύκλο του 2022 είναι ότι το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων θα διαδραματίσει διττό ρόλο. Εκτός από τον ρόλο του για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων θα πληροί επίσης μία από τις δύο εξαμηνιαίες απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων των κρατών μελών στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Ο πίνακας αποτελεσμάτων για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα παρέχει επισκόπηση του τρόπου με τον οποίο προχωρεί η υλοποίηση του ΜΑΑ και των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.
  • Εξορθολογισμένες ανά χώρα εκθέσεις: Οι ανά χώρα εκθέσεις που δημοσιεύθηκαν τον Μάιο του 2022 παρείχαν επισκόπηση των οικονομικών και κοινωνικών εξελίξεων και προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη, καθώς και μια μακρόπνοη ανάλυση της ανθεκτικότητάς τους. Η επισκόπηση περιλαμβάνει επίσης αξιολόγηση της προόδου όσον αφορά την υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Με βάση την ανάλυση αυτή, οι ανά χώρα εκθέσεις έχουν εντοπίσει τις προκλήσεις που δεν έχουν αντιμετωπιστεί επαρκώς από τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Κατά περίπτωση, οι εκθέσεις περιλαμβάνουν επίσης μια σύνοψη των συμπερασμάτων που εξήχθησαν από τις εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις στο πλαίσιο της διαδικασίας μακροοικονομικών ανισορροπιών.
  • Ειδικές ανά χώρα συστάσεις: Μαζί με τις ανά χώρα εκθέσεις, η Επιτροπή πρότεινε στο Συμβούλιο να εκδώσει ειδικές ανά χώρα συστάσεις. Οι ειδικές ανά χώρα συστάσεις εξετάζουν τα βασικά ζητήματα που προσδιορίζονται στις ανά χώρα εκθέσεις και, κατά περίπτωση, στις εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις, για τα οποία θα απαιτηθεί δράση πολιτικής. Οι ειδικές ανά χώρα συστάσεις περιλαμβάνουν επίσης συστάσεις σχετικά με τη δημοσιονομική κατάσταση των κρατών μελών, όπως προβλέπεται στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Οι ανά χώρα εκθέσεις, οι εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις και οι προτάσεις για ειδικές ανά χώρα συστάσεις αποτελούν μέρος της εαρινής δέσμης μέτρων του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για το 2022.
  • Συνεχιζόμενη ενσωμάτωση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο:
  • Όπως ανήγγειλε η πρόεδρος κ. φον ντερ Λάιεν στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές της, η Επιτροπή συνεχίζει το έργο της για την ενσωμάτωση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο. Ο κύκλος του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2022 παρέχει πλήρως επικαιροποιημένες και συνεπείς εκθέσεις για τους ΣΒΑ σε όλα τα κράτη μέλη. Η ετήσια έκθεση παρακολούθησης των ΣΒΑ δημοσιεύθηκε στο πλαίσιο της εαρινής δέσμης του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Επιπλέον, οι ανά χώρα εκθέσεις περιλαμβάνουν ειδική ενότητα στην οποία εξετάζεται η κατάσταση της χώρας και η πρόοδος σε κάθε τομέα των ΣΒΑ. Ο συνδυασμός αυτών των δύο στοιχείων με επιπλέον δείκτες που παρακολουθούν τις επιδόσεις των κρατών μελών δεδομένων των βασικών στόχων πολιτικής της ΕΕ (π.χ. Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, ψηφιακή δεκαετία, πρωταρχικοί στόχοι της ΕΕ για το 2030 όσον αφορά την απασχόληση, τις δεξιότητες και τη μείωση της φτώχειας) παρέχει πληροφορίες για τις ανά χώρα εκθέσεις και στηρίζει ειδικές ανά χώρα συστάσεις.

Έγγραφα

24 November 2021

2022 European Semester: Autumn package

2022 European Semester: Autumn package