I det europæiske semester 2022 genoptages den brede samordning af de økonomiske politikker og beskæftigelsespolitikker, samtidig med at forløbet tilpasses til kravene for gennemførelsen af genopretnings- og resiliensfaciliteten.

Som led i offentliggørelsen af den årlige undersøgelse af bæredygtig vækst som led i efterårspakken for det europæiske semester blev dette års aktiviteter iværksat. Den årlige undersøgelse af bæredygtig vækst bekræftede det gradvise skift i koordineringen af den økonomiske politik fra at håndtere covid-19-krisen til at skabe grundlaget for en transformerende og inkluderende genopretning og en mere modstandsdygtig økonomi i tråd med EU's strategi for en bæredygtig konkurrenceevne.

Det europæiske semester 2022 og de dertil knyttede processer for genopretnings- og resiliensfaciliteten

New european semester cycle

Det europæiske semester 2022 i en nøddeskal

  • Nationale reformprogrammer og stabilitets- eller konvergensprogrammer: EU-landene fremlagde i april dokumenter med en beskrivelse af deres økonomiske og finanspolitiske planer ligesom i tidligere europæiske semestre. Den vigtigste nyhed i 2022 er, at det nationale reformprogram skal spille en dobbelt rolle. Ud over den plads, det har i det europæiske semester, vil det nationale reformprogram udgøre et af de to krævede halvårlige indberetninger, som medlemslandene skal foretage som led i genopretnings- og resiliensfaciliteten. Resultattavlen for genopretning og resiliens giver et overblik over, hvordan gennemførelsen af genopretnings- og resiliensfaciliteten og de nationale genopretnings- og resiliensplaner skrider frem.
  • Ensartede landerapporter: De landerapporter, der blev offentliggjort i maj 2022, har givet et overblik over den økonomiske og sociale udvikling i EU-landene og over deres udfordringer samt en analyse af deres fremtidige modstandsdygtighed. Oversigten omfatter også en vurdering af fremskridtene med gennemførelsen af den europæiske søjle for sociale rettigheder. På grundlag af den har man i landerapporterne identificeret de udfordringer, der ikke er blevet gjort nok ved i genopretnings- og resiliensplanerne. Hvor det er relevant, indeholder rapporterne også et sammendrag af resultaterne af de dybdegående undersøgelser, der foretages som led i proceduren ved makroøkonomiske ubalancer.
  • Landespecifikke henstillinger: Sammen med landerapporterne har Kommissionen foreslået Rådet at vedtage landespecifikke henstillinger. De landespecifikke henstillinger omhandler de centrale spørgsmål, der er udpeget i landerapporterne, og, hvor det er relevant, de dybdegående undersøgelser, som kræver politiske tiltag. Henstillingerne omfatter bl.a. henstillinger vedrørende EU-landenes budgetsituation som foreskrevet i stabilitets- og vækstpagten. Landerapporterne, de dybdegående undersøgelser og forslagene til landespecifikke henstillinger indgår i forårspakken for det europæiske semester 2022.
  • Fortsat inkorporering af målene for bæredygtig udvikling i det europæiske semester:
  • Som kommissionsformand Ursula von der Leyen opfordrede til i sine politiske retningslinjer, fortsætter Kommissionen sit arbejde med at integrere målene for bæredygtig udvikling i det europæiske semester. Det europæiske semester 2022 medfører en fuldstændig opdateret og konsekvent indberetning om målene for bæredygtig udvikling i alle medlemslandene. Den årlige overvågningsrapport om målene for bæredygtig udvikling er blevet offentliggjort som led i forårspakken for det europæiske semester. Landerapporterne indeholder desuden et særligt afsnit om landenes status og fremskridt på hvert enkelt område af målene for bæredygtig udvikling. En kombination af disse to elementer og en række yderligere indikatorer, der viser medlemslandenes resultater med hensyn til EU's centrale politiske mål (dvs. den europæiske grønne pagt, det digitale årti og EU's overordnede mål for beskæftigelse, færdigheder og fattigdomsbekæmpelse for 2030), danner grundlag for landerapporterne og understøtter de landespecifikke henstillinger.

Dokumenter

24 November 2021

2022 European Semester: Autumn package

2022 European Semester: Autumn package