Zmeny cyklu európskeho semestra 2021

Európsky semester sa dočasne prispôsobí na účely jeho koordinácie s Mechanizmom na podporu obnovy a odolnosti (ďalej len „mechanizmus“). Uverejnením ročnej stratégie udržateľného rastu sa spustil tohtoročný cyklus, ktorý v plnej miere nadväzuje na minuloročnú stratégiu rastu založenú na Európskej zelenej dohode a koncepcii konkurencieschopnej udržateľnosti.

Semester slide

  • Členské štáty sa vyzývajú, aby svoje národné programy reforiem a plány podpory obnovy a odolnosti predkladali formou jedného uceleného dokumentu.→ Tieto plány poskytnú prehľady reforiem a investícií, ktoré členské štáty v najbližších rokoch uskutočnia, v súlade s cieľmi Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.
  • Posúdenie Komisie týkajúce sa vecnej podstaty plánov podpory obnovy a odolnosti.→ Tieto dokumenty nahradia v roku 2021 správy o jednotlivých krajinách v rámci európskeho semestra.
  • Odporúčania pre jednotlivé krajiny týkajúce sa výlučne rozpočtovej situácie → Pre tie členské štáty, ktoré predložia plány podpory obnovy a odolnosti, sa v roku 2021 nebudú vydávať odporúčania pre jednotlivé krajiny.
  • Komisia bude počas nového cyklu semestra naďalej monitorovať a posudzovať riziko makroekonomických nerovnováh so zameraním na vznikajúce riziká v dôsledku krízy spôsobenej koronavírusom.

Dokumenty