Αλλαγές στον κύκλο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2021

Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο θα προσαρμοστεί προσωρινά ώστε να συντονιστεί με τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ο μηχανισμός). Η δημοσίευση της ετήσιας στρατηγικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη εγκαινίασε τον φετινό κύκλο και συνεχίζει πλήρως την περυσινή αναπτυξιακή στρατηγική με βάση την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και την έννοια της ανταγωνιστικής βιωσιμότητας.

Semester slide

  • Τα κράτη μέλη παροτρύνονται να υποβάλουν εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων και σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σε ένα ενιαίο ολοκληρωμένο έγγραφο → Αυτό το έγγραφο θα παρουσιάζει επισκόπηση των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που θα αναλάβουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τους στόχους του μηχανισμού.
  • Εκτιμήσεις της Επιτροπής σχετικά με την ουσία των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας → Τα έγγραφα αυτά θα αντικαταστήσουν τις ανά χώρα εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου το 2021.
  • Ειδικές ανά χώρα συστάσεις μόνο για τη δημοσιονομική κατάσταση → Δεν θα υπάρξουν διαρθρωτικές ειδικές ανά χώρα συστάσεις το 2021 για τα κράτη μέλη που θα έχουν υποβάλει σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.
  • Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί και να αξιολογεί τον κίνδυνο μακροοικονομικών ανισορροπιών κατά τη διάρκεια του νέου κύκλου του Εξαμήνου, με έμφαση στους αναδυόμενους κινδύνους που προκύπτουν από την κρίση του κορονοϊού.

Έγγραφα