EU-ohjausjakson syyspakettiin kuuluu:

Komission vuotuinen kasvuselvitys

Kasvuselvityksessä vahvistetaan EU:n yleiset taloudelliset painopisteet ja tarjotaan EU-maille toimintapoliittisia ohjeita seuraavaksi vuodeksi.

Komission ohjaus perustuu kolmeen toisiaan tukevaan osa-alueeseen eli investointeihin, rakenneuudistuksiin ja julkisen talouden vakauttamiseen.

Varoitusmekanismia koskeva kertomus

Varoitusmekanismia koskeva kertomus perustuu erilaisista indikaattoreista koostuvaan tulostauluun. Se on arviointiväline, jossa nimetään ne EU-maat, joiden taloutta komission on analysoitava perusteellisemmin mahdollisten epätasapainotekijöiden kartoittamiseksi.

Kertomus käynnistää makrotalouden epätasapainoa koskevan vuotuisen valvontamenettelyn, jolla pyritään ehkäisemään tai poistamaan epätasapainoja, jotka haittaavat EU-maiden talouksien, euroalueen ja koko EU:n talouden kitkatonta toimintaa. 

Yhteisen työllisyysraportin luonnos

Raportissa analysoidaan työllisyyden kehitystä ja sosiaalista tilannetta EU:ssa sekä EU-maiden poliittisia ratkaisuja ja korjaustoimia.

Euroaluetta koskeva suositus

Suosituksessa käsitellään euroalueen toiminnan kannalta keskeisiä kysymyksiä ja ehdotetaan konkreettisia toimenpiteitä, joita euroalueen maat voivat toteuttaa. Näin varmistetaan, että talouden EU-ohjauksessa otetaan huomioon sekä koko euroalueeseen liittyvät että kansalliset kysymykset.

Komission lausunnot euroalueen maiden alustavista talousarviosuunnitelmista

Lausunnoissa komissio arvioi, ovatko seuraavaa vuotta koskevat EU-maiden alustavat talousarviosuunnitelmat vakaus- ja kasvusopimuksen vaatimusten mukaisia.

Euroopan työmarkkinaosapuolten näkemykset

Talouspolitiikan EU-ohjausjakso 2019: työnantajien näkemyksiä vuotuisesta kasvuselvityksestä

Talouspolitiikan EU-ohjausjakso 2019: Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö (EAY): vuotuisen kasvuselvityksen ensisijaiset tavoitteet

Tietoa syyspaketista

Lisätietoa syyspaketin eri osista

Lehdistötiedote 21.11.2018:

Talouspolitiikan EU-ohjausjakson syyspaketti: Kestävän ja osallistavan kasvun tukeminen

Asiakirjat