Есенният пакет включва:

Годишен обзор на растежа, изготвен от Комисията

Чрез него се определят общите икономически приоритети за ЕС, а държавите членки получават политически насоки за следващата година.

Насоките на Комисията са в три взаимносвързани направления – инвестиции, структурни реформи и фискална консолидация.

Доклад за механизма за предупреждение

Това е инструмент за преглед, основаващ се на набор от показатели, чрез който се установява кои държави могат да бъдат засегнати от икономически дисбаланси. За тези държави Комисията трябва да предприеме по-нататъшни задълбочени прегледи.

С този доклад се дава начало на ежегодната процедура при макроикономически дисбаланси (ПМД), чиято цел е предотвратяване или вземане на мерки във връзка с дисбаланси, които възпрепятстват безпроблемното функциониране на икономиките на отделни страни членки, на еврозоната или на целия ЕС. 

Съвместен доклад за заетостта (проект)

В доклада се анализират заетостта и социалното положение в Европа, както и политиките на националните правителства в тази област.

Препоръка за еврозоната

В препоръката се взема отношение по въпроси, които са от голямо значение за функционирането на еврозоната, и се предлагат конкретни мерки, които националните правителства могат да приложат. Това гарантира, че проблемите, свързани с еврозоната и отделните страни, са вземат предвид при планирането на икономическото управление на ЕС.

Становище на Комисията относно проектите за бюджетни планове на държавите от еврозоната

В становището се прави преценка до каква степен националните бюджетни планове съответстват на изискванията на Пакта за стабилност и растеж.

Становища на европейските социални партньори

Европейски семестър за 2019 г.: становища на работодателите относно годишния обзор на растежа

Европейски семестър за 2019 г.: приоритети на Европейската конфедерация на профсъюзите във връзка с годишния обзор на растежа

Представяне на есенния пакет

Повече информация за различните елементи на есенния пакет

Съобщение за медиите, 21 ноември 2018 г.:

Есенен пакет на европейския семестър: стимулиране на приобщаващия и устойчивия растеж

Документи