Ročný prieskum rastu

Čo je to ročný prieskum rastu?

Ročný prieskum rastu (RPR) je hlavný nástroj Komisie na stanovenie hospodárskych a sociálnych priorít EÚ na nasledujúci rok. Poskytuje analýzu európskeho hospodárstva a stanovuje primeranú politickú reakciu na identifikované výzvy s cieľom podporiť rast, inkluzívnosť a konvergenciu v EÚ v súlade s dlhodobou stratégiou Únie pre rast. RPR predstavuje začiatok ročného cyklu koordinácie hospodárskych politík v rámci európskeho semestra a poskytuje horizontálne politické usmernenia pre fázu európskeho semestra, ktorá sa zameriava na hodnotenie jednotlivých krajín, čo vedie každé leto k prijatiu politických odporúčaní pre každý členský štát.

Aké sú ďalšie kroky ročného prieskumu rastu?

Po uverejnení Komisiou sa o ročnom prieskume rastu diskutuje na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni, a to aj za účasti sociálnych partnerov. Predovšetkým Rada a Európsky parlament prijímajú pozície. Pri zohľadnení týchto príspevkov sa na jarnom zasadnutí Európskej rady poskytuje usmernenie týkajúce sa priorít reforiem, ktoré by sa potom mali premietnuť do programov a plánov členských štátov.

Aké sú ďalšie kroky európskeho semestra?

Po uverejnení RPR Komisia pokračuje v dialógu s členskými štátmi, so zainteresovanými stranami a sociálnymi partnermi s cieľom dospieť k spoločnému chápaniu výziev v členských štátoch. Na základe tohto dialógu a ďalšieho posúdenia Komisia vo februári predkladá svoju ročnú analýzu hospodárskej a sociálnej situácie v členských štátoch vrátane pokroku vo vykonávaní odporúčaní pre jednotlivé krajiny vydaných v predchádzajúcich rokoch a posúdenia možných nerovnováh.

Členské štáty majú niekoľko príležitostí na to, aby prispeli k posúdeniu Komisie, napríklad počas technických služobných ciest zamestnancov Komisie do členských štátov, dvojstranných stretnutí v Bruseli a politických služobných ciest do členských štátov pod vedením podpredsedu Dombrovskisa.

Členské štáty predkladajú v apríli Komisii svoje národné programy reforiem v oblasti hospodárskej politiky a programy stability alebo konvergenčné programy v oblasti rozpočtovej politiky. Komisia ich analyzuje, a potom v máji vydáva odporúčania pre jednotlivé krajiny, včas na to, aby ich mohla pred letom schváliť Európska rada a v júli prijať ECOFIN. Členské štáty by potom mali začleniť tieto politické usmernenia do svojich ročných rozpočtov, vnútroštátnych právnych predpisov a politických plánov.

Správa o mechanizme varovania

Čo je správa o mechanizme varovania?

Správa o mechanizme varovania (SMV) sa vydáva v novembri ako súčasť ročného dohľadu nad postupom pri makroekonomickej nerovnováhe (PMN), ktorého cieľom je identifikovať a riešiť nerovnováhy, ktoré by mohli brániť riadnemu fungovaniu hospodárstiev členských štátov alebo EÚ a ohroziť hospodársku a menovú úniu.

Analýzy v SMV zahŕňajú ekonomické čítanie hodnotiacej tabuľky dohodnutých ukazovateľov. SMV nie je mechanický proces. Komisia nezačne hĺbkové preskúmanie, pretože ukazovateľ presahuje orientačné prahové hodnoty. Namiesto toho Komisia zohľadňuje celý hospodársky obraz. Až na základe hĺbkových preskúmaní Komisia dospeje k záveru, či existujú nerovnováhy a potenciálne nadmerné nerovnováhy.

Čo je nerovnováha?

V nariadení č. 1176/2011 o prevencii a náprave makroekonomických nerovnováh sa makroekonomická nerovnováha vymedzuje ako „akýkoľvek trend vedúci k vzniku makroekonomického vývoja, ktorý nepriaznivo ovplyvňuje alebo by mohol nepriaznivo ovplyvniť riadne fungovanie hospodárstva členského štátu alebo hospodárskej a menovej únie alebo Únie ako celku“. Nadmerné nerovnováhy sa v ňom vymedzujú ako „vážne nerovnováhy vrátane nerovnováh, ktoré ohrozujú riadne fungovanie hospodárskej a menovej únie alebo predstavujú takéto riziko“. Vzhľadom na to, že vymedzenie uvedené v nariadení je veľmi všeobecné, je potrebný ekonomický výklad na posúdenie prítomnosti neudržateľných trendov a zraniteľných miest, ktoré by v prípade, že nedôjde k ich náprave, mohli mať škodlivý vplyv na makroekonomickú stabilitu pre samotnú krajinu, eurozónu alebo EÚ.

V praxi tieto nerovnováhy zahŕňajú situácie zraniteľných miest (napr. vysoké úrovne zadlženosti), ako aj neudržateľné trendy (napr. nadmerné zvyšovanie cien nehnuteľností alebo úverov), ktoré by mohli mať za následok prudké a veľké, a tým aj škodlivé zmeny. Napríklad existencia veľkého a pretrvávajúceho deficitu bežného účtu sa považuje za nerovnováhu, ak so sebou nesie riziko, že povedie k „náhlemu zastaveniu“ kapitálových tokov a následným vysokým sociálnym nákladom. Z toho istého dôvodu môže byť veľký a pretrvávajúci prebytok bežného účtu ukazovateľom toho, že nadmerné úspory sa efektívne nevyužívajú na udržanie investícií do domáceho hospodárstva.

Aké sú ďalšie kroky po prijatí správy o mechanizme varovania?

O SMV sa po uverejnení Komisiou diskutuje v Rade pre hospodárske a finančné záležitosti (ECOFIN), v Euroskupine, ak sa týka členských štátov eurozóny, a v Európskom parlamente. Európska rada okrem toho po uverejnení ročného prieskumu rastu a SMV vedie diskusiu s cieľom dohodnúť sa na hlavných oblastiach koordinácie hospodárskych politík a reforiem.

Po zohľadnení všetkých spätných väzieb Komisia v nasledujúcich mesiacoch pripravuje hĺbkové preskúmania týkajúce sa jednotlivých krajín a vo februári ich prezentuje. Zahŕňa to dialóg s dotknutými členskými štátmi. Komisia práve na základe hĺbkových preskúmaní rozhoduje, či existujú nerovnováhy alebo nadmerné nerovnováhy, a následne vypracuje pre každý členský štát vhodné politické odporúčania.

Odporúčanie pre eurozónu

Aký je právny základ odporúčania pre eurozónu?

Odporúčanie pre eurozónu týkajúce sa hospodárskej politiky sa prijíma na základe článkov 136 a 121 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Je to odporúčanie na prijatie odporúčania Rady.

Odporúčanie pre eurozónu poskytuje členským štátom eurozóny na mieru šité poradenstvo v otázkach relevantných pre fungovanie eurozóny ako celku. Odráža všeobecné priority uvedené v pracovnom dokumente útvarov Komisie, ktorý je pripojený k odporúčaniu, a v ročnom prieskume rastu vypracovanom Komisiou pre EÚ ako celok.

Odporúčanie pre eurozónu sa vzťahuje na otázky týkajúce sa celej menovej únie, ako sú politiky týkajúce sa nápravy makroekonomických nerovnováh, zámerov fiškálnej politiky eurozóny a dokončenia hospodárskej a menovej únie.

Aký je analytický základ odporúčania pre eurozónu?

Odporúčanie pre eurozónu podporuje spoľahlivá ekonomická analýza útvarov Komisie týkajúca sa kľúčových otázok spojených s fungovaním eurozóny. To sa odzrkadľuje v pracovnom dokumente útvarov Komisie pripojenom k odporúčaniu, ako aj v iných dokumentoch, ktoré sú uverejňované počas tohto hospodárskeho procesu.

Aké sú ďalšie kroky pri prijímaní a vykonávaní odporúčania pre eurozónu?

Predtým ako odporúčanie pre eurozónu schvália hlavy štátov a predsedovia vlád EÚ, diskutuje o ňom Euroskupina a Rada. Diskusie o prioritách eurozóny spolu s odporúčaním pre eurozónu a inými príspevkami inštitúcií EÚ potom poskytujú orientáciu pre národné programy reforiem a programy stability, ktoré v apríli pripravujú členské štáty, ako aj pre príslušné odporúčania pre jednotlivé krajiny, ktoré v máji pripravuje Komisia.
Na základe odporúčania pre eurozónu, posúdenia vykonávania reforiem a zostávajúcich výziev, ako aj politických programov členských štátov Komisia predkladá svoj návrh odporúčaní pre jednotlivé krajiny na ďalší politický cyklus. To necháva dostatočný čas na ďalší dialóg s členskými štátmi.

Spoločná správa o zamestnanosti

Čo je spoločná správa o zamestnanosti?

Spoločná správa o zamestnanosti (SSZ) sa vypracúva na základe článku 148 ZFEÚ a je kľúčovým prvkom správy hospodárskych záležitostí EÚ. Poskytuje ročný prehľad hlavného vývoja v oblasti zamestnanosti a v sociálnej oblasti v EÚ ako celku, ako aj reformných opatrení členských štátov. V spoločnej správe o zamestnanosti sa okrem toho monitorujú výsledky členských štátov v súvislosti s Európskym pilierom sociálnych práv.

Aké sú ďalšie kroky po uverejnení návrhu spoločnej správy o zamestnanosti?

O návrhu sa bude diskutovať vo Výbore pre zamestnanosť a Výbore pre sociálnu ochranu na účely jeho konečného prijatia v marci na zasadnutí Rady EPSCO.

Aká je metodika prideľovania určitej známky členskému štátu pre ukazovateľ v sociálnom prehľade?

Prehľad slúži ako referenčný rámec na monitorovanie „spoločenského pokroku“ v rámci troch dimenzií piliera: rovnaké príležitosti a prístup na trh práce, dynamické trhy práce a spravodlivé pracovné podmienky a verejná podpora/sociálna ochrana a začlenenie. Bolo vybraných 12 oblastí, kde by bolo možné merať spoločenský pokrok v niektorom z troch uvedených rozmerov. V prehľade sa porovnáva výkonnosť členských štátov EÚ v porovnaní s priemerom EÚ a eurozóny a každá známka je odrazom úrovní pre určitý ukazovateľ, pričom sa zohľadňujú aj dlhodobejšie trendy.