Správy o jednotlivých krajinách

Správy sa týkajú všetkých oblastí makroekonomického alebo spoločenského významu a mapujú rozpočtovú situáciu jednotlivých krajín. Posudzuje sa v nich pokrok, ktorý každý členský štát urobil pri riešení problémov identifikovaných v odporúčaniach EÚ z predošlého roka.

Hlavné prvky každej správy sú zhrnuté v oznámení.

Hĺbkové preskúmania (len v prípade krajín vybratých v správe o mechanizme varovania)
 

Preskúmaniami sa posudzuje, či v krajine existujú nerovnováhy alebo nadmerné nerovnováhy, a berú do úvahy faktory, ako napríklad:
udržateľnosť platobných bilancií, bilancie úspor a investícií, reálne výmenné kurzy, podiely na vývoznom trhu, nákladová a nenákladová konkurencieschopnosť, produktivita, súkromný a verejný dlh, ceny nehnuteľností, úverové toky, finančné systémy či nezamestnanosť.

Príčiny a riziká sa v jednotlivých štátoch líšia.

Preskúmania tiež zohľadňujú rozmer eurozóny a možný vplyvn na ňu ako celok.

Na ich základe Komisia v rámci postupu pri makroekonomickej nerovnováhe aktualizuje status dotknutej krajiny.

Dokumenty