Доклади за страните

В докладите са обхванати всички области, които са от значение в макроикономически или социален аспект, като освен това се прави равносметка на бюджетното положение. В тях се оценява напредъкът на всяка страна от ЕС по отношение на мерките във връзка с проблемите, посочени в препоръките на ЕС от предходната година.

Основните елементи на всеки доклад са обобщени в съобщение.

Задълбочени прегледи (само за държави, включени в доклада за механизма за предупреждение)
 

В прегледите се прави оценка дали в дадена страна са налице дисбаланси или прекомерни дисбаланси, като се анализират следните фактори:
устойчивост на платежните баланси, баланс на спестяванията и инвестициите, ефективни обменни курсове, пазарни дялове на износа, разходна и неразходна конкурентоспособност, производителност, частен и публичен дълг, цени на жилищата, кредитни потоци, финансови системи и безработица.

Причините и рисковете за различните икономики се различават.

В прегледите се вземат предвид и измерението на равнище еврозона и възможният ефект върху еврозоната като цяло.

Въз основа на този преглед Комисията ще предложи актуализиран статус на страната в рамките на процедурата при макроикономически дисбаланси.

Документи