Talouspolitiikan EU-ohjausjaksoon kuuluva laaja talous- ja työllisyyspolitiikan koordinointi aloitettiin uudelleen vuonna 2022. Lisäksi ohjausjaksoa kehitetään edelleen elpymis- ja palautumistukivälineen toteuttamisvaatimusten mukaisesti.

Tämän vuoden ohjausjakson käynnisti vuotuinen kestävän kasvun selvitys, joka julkaistiin osana ohjausjakson syyspakettia. Selvityksessä vahvistettiin, että talouspolitiikan koordinoinnissa siirrytään asteittain covid-19-kriisin käsittelystä perustan luomiseen muutosvoimaiselle ja osallistavalle elpymiselle ja palautumiskyvyn vahvistamiselle kilpailukykyistä kestävyyttä koskevan EU:n strategian mukaisesti.

Vuoden 2022 EU-ohjausjakson ja elpymis- ja palautumistukivälineen yhdennetyt prosessit

New european semester cycle

Vuoden 2022 EU-ohjausjakso lyhyesti:

  • Kansalliset uudistusohjelmat ja vakaus- tai lähentymisohjelmat: Jäsenmaat toimittivat huhtikuussa asiakirjat, joissa esiteltiin niiden talous- ja finanssipoliittiset suunnitelmat aiempien talouspolitiikan ohjausjaksojen tapaan. Vuoden 2022 ohjausjakson tärkein uutuus on, että kansallisella uudistusohjelmalla on kaksi tehtävää. Ensinnäkin kansallisella uudistusohjelmalla on rooli talouspolitiikan EU-ohjausjaksossa. Lisäksi se täyttää myös toisen elpymis- ja palautumistukivälineessä jäsenmaille asetetuista puolivuosittaisista raportointivelvoitteista. Elpymisen ja palautumisen tulostaulusta käy ilmi, miten tukivälineen ja kansallisten elpymis- ja palautumissuunnitelmien täytäntöönpano etenee.
  • Virtaviivaistetut maaraportit: Toukokuussa 2022 julkaistuissa maaraporteissa on esitetty yleiskatsaus jäsenmaiden taloudelliseen ja sosiaaliseen kehitykseen ja haasteisiin sekä analyysi niiden tulevasta häiriönsietokyvystä. Yleiskatsauksessa arvioidaan myös edistymistä Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin täytäntöönpanossa. Tämän arvion perusteella maaraporteissa on yksilöity ne haasteet, joihin ei ole puututtu riittävästi elpymis- ja palautumissuunnitelmissa. Raporteissa on tarvittaessa myös yhteenveto makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyn mukaisten perusteellisten tarkastelujen tuloksista.
  • Maakohtaiset suositukset: Euroopan komissio on ehdottanut neuvostolle maakohtaisten suositusten hyväksymistä yhdessä maaraporttien kanssa. Maakohtaisissa suosituksissa käsitellään maaraporteissa ja tarvittaessa perusteellisissa tarkasteluissa yksilöityjä keskeisiä kysymyksiä, joiden osalta tarvitaan politiikkatoimia. Niihin sisällytetään vakaus- ja kasvusopimuksen mukaisesti myös suosituksia, jotka koskevat jäsenmaiden julkisen talouden tilannetta. Maaraportit, perusteelliset tarkastelut ja ehdotukset maakohtaisiksi suosituksiksi ovat osa vuoden 2022 talouspolitiikan EU-ohjausjakson kevätpakettia.
  • Kestävän kehityksen tavoitteiden sisällyttäminen EU-ohjausjaksoon:
  • Kuten komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kehotti poliittisissa suuntaviivoissaan, komissio jatkaa työtä kestävän kehityksen tavoitteiden sisällyttämiseksi EU-ohjausjaksoon. Vuoden 2022 EU-ohjausjaksossa kestävän kehityksen tavoitteita koskeva raportointi on ajantasaista ja johdonmukaista kaikissa jäsenmaissa. Vuotuinen kestävän kehityksen tavoitteiden seurantaraportti on julkaistu osana EU-ohjausjakson kevätpakettia. Lisäksi maaraportteihin sisältyy erillinen osio, jossa käsitellään maan tilannetta ja edistymistä kullakin kestävän kehityksen tavoitteiden alalla. Nämä kaksi osatekijää ja muita indikaattoreita, joilla seurataan jäsenmaiden suoriutumista EU:n keskeisten politiikkatavoitteiden (esim. Euroopan vihreän kehityksen ohjelma, digitaalinen vuosikymmen) saavuttamisessa, otetaan huomioon maaraporteissa, ja maakohtaiset suositukset perustuvat niihin.

Asiakirjat

24 November 2021

2022 European Semester: Autumn package

2022 European Semester: Autumn package