Θέσεις εργασίας και οικονομία κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού

Μάθετε για τους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ, τις δράσεις για τις κρατικές ενισχύσεις και την πρωτοβουλία επενδύσεων για την αντιμετώπιση του κορονοϊού.

Σύσταση επιχείρησης στην ΕΕ

Κανόνες και υποχρεώσεις για την έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στην ΕΕ και διαδικασία υποβολής αίτησης για το πρόγραμμα ανταλλαγών νεαρών επιχειρηματιών Erasmus.

Χρηματοδότηση και στήριξη

Πρόσβαση στη χρηματοδότηση της ΕΕ, χρηματοδοτικά προγράμματα, δράσεις για τη στήριξη των μικρών επιχειρήσεων.

Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας

Προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, καταπολέμηση της πειρατείας, διεθνής εμπορική πολιτική.

Κανόνες ανταγωνισμού

Κανόνες της ΕΕ για την αντιανταγωνιστική συμπεριφορά, αναζήτηση υποθέσεων ανταγωνισμού.

Όροι απασχόλησης

Κανόνες της ΕΕ για την απασχόληση, την καταπολέμηση των διακρίσεων και την κοινωνική νομοθεσία, κανόνες στον τομέα των μεταφορών.

Εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ)

Προώθηση της ΕΚΕ στην ΕΕ, βελτίωση των περιβαλλοντικών προτύπων στις επιχειρήσεις.

Συμβατικές διατάξεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλάβει διάφορες πρωτοβουλίες στον τομέα των συμβατικών κανόνων με σκοπό την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς.

Εταιρικό δίκαιο και εταιρική διακυβέρνηση

Κανόνες της ΕΕ και δραστηριότητα σε αυτόν τον τομέα, άτυπη ομάδα εμπειρογνωμόνων για το εταιρικό δίκαιο, σχέδιο δράσης για το εταιρικό δίκαιο και την εταιρική διακυβέρνηση.