Zatrudnienie w UE

Zasady zawierania umów o pracę w UE, krajowe organy ds. zatrudnienia, EURES – Europejski Portal Mobilności Zawodowej

Umowy o pracę

Przepisy dotyczące godzin pracy, zasady zatrudnienia ludzi młodych, regulacje dotyczące pracowników usług transportowych

Godziny pracy

Przepisy UE dotyczące zezwoleń na pracę, zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu, urlopu rodzicielskiego i uznawania kwalifikacji

Równe traktowanie

Warunki zatrudnienia pracowników czasowo delegowanych do innego kraju, przepisy dotyczące zabezpieczenia społecznego dla pracowników delegowanych, krajowe punkty kontaktowe ds. monitorowania warunków zatrudnienia

Oddelegowanie za granicę

Obowiązki pracodawcy w przypadku zwolnień pracowników, prawa pracowników w przypadku przeniesienia własności przedsiębiorstwa

Zwolnienia

Przepisy unijne i przepisy poszczególnych krajów UE dotyczące zabezpieczenia społecznego

Zabezpieczenie społeczne

Wymogi dotyczące bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy w UE, krajowe przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wytyczne UE dotyczące wspólnych priorytetów i celów polityki zatrudnienia, unijne przepisy dotyczące warunków pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa pracy, a także przepisy antydyskryminacyjne

Europejska strategia zatrudnienia

Sektor transportu

Przepisy i zasady UE dotyczące warunków pracy przewoźników transportu drogowego, zasady dostępu do zawodu przewoźnika drogowego rzeczy lub osób w UE

Ubezpieczenie społeczne przewoźników drogowych

Wspólne unijne zasady dla zawodowych kierowców dotyczące czasu prowadzenia pojazdu i okresów odpoczynku, sprawozdania Komisji Europejskiej na temat przepisów dotyczących kierowców, wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie przepisów socjalnych w transporcie drogowym

Czas prowadzenia pojazdu i okresy odpoczynku