Nodarbinātība Eiropas Savienībā

Darba līgumu noteikumi ES, valstu nodarbinātības dienesti, Eiropas darba meklēšanas portāls EURES.

Darba līgumi

ES noteikumi par darba laiku, jauniešu nodarbinātības nosacījumi, noteikumi par personālu, kas nodrošina transporta pakalpojumus.

Darba laiks

ES noteikumi par darba atļaujām; diskriminācijas nepieļaušana, pieņemot darbā; bērna kopšanas atvaļinājums un kvalifikāciju atzīšana.

Pret visiem vienāda attieksme

Nodarbinātības noteikumi, kas attiecas uz darba ņēmējiem, kuri uz laiku norīkoti darbā uz citu valsti; šādu uz ārzemēm norīkotu darba ņēmēju sociālais nodrošinājums; valstu kontaktpunkti, kas pārrauga darba apstākļus.

Norīkojums darbā uz ārzemēm

Uzņēmumu pienākumi, atlaižot darbiniekus; darba ņēmēju tiesības, kad uzņēmums tiek pārpirkts.

Darbinieku atlaišana

ES noteikumi par sociālo nodrošinājumu, sociālā nodrošinājuma tiesību normas katrā ES valstī.

Sociālā aizsardzība

Darba drošības un veselības aizsardzības prasības darbavietās ES, valstu darba drošības un veselības aizsardzības noteikumi.

Veselība un drošība

ES pamatnostādnes par nodarbinātības politikas prioritātēm un mērķiem, ES noteikumi par darba apstākļiem un darba drošību un veselības aizsardzību darbavietā, ES darba tiesības, ES tiesību akti par diskriminācijas novēršanu.

ES nodarbinātības stratēģija

Transporta nozare

ES tiesību akti un noteikumi par darba apstākļiem autopārvadājumu uzņēmumu darbiniekiem, noteikumi par atļaujām kravu un pasažieru autopārvadājumu veikšanai Eiropas Savienībā.

Profesionālu šoferu sociālais nodrošinājums

Vienoti ES noteikumi par transportlīdzekļa vadīšanas un atpūtas laikposmiem profesionāliem autovadītājiem, kas veic komerciālus pārvadājumus; Eiropas Komisijas ziņojumi par tiesību aktiem, kas attiecas uz transportlīdzekļu vadītājiem; ES Tiesas spriedumi par sociālajiem noteikumiem autotransporta nozarē.

Transportlīdzekļa vadīšanas laiks un atpūtas periodi